Gemeentelijke Herindelings­verkiezingen Noardeast-Fryslân 21 november 2018

Test uw politieke voorkeur aan de hand van 29 stellingen

Deze partijen doen mee

1. Friese sporten

De gemeente moet meer geld steken in Friese sporten als fierljeppen en kaatsen.

Eens

"FNP wil dat Fryske sporten zoals kaatsen, fierljeppen, skûtsjesilen en Frysk dammen een plek krijgen in de sport-cultuurnota."

"Meer geld steken in deze en ook andere sporten moet doelgericht zijn. Daarbij moet er vooral ingezet worden op mensen met een kleine beurs, zodat die jeugd ook echt mee kan doen en wordt gestimuleerd."

"De PvdA is sterk voorstander van het behoud van culturele waarden. Daarbij passen deze typisch Friese sporten. Daarnaast kan dit de aantrekkelijkheid van onze regio voor recreatie en toerisme vergroten."

"Sport in het algemeen is goed voor gemeenschapszin en is gezond. Friese sporten zijn daarop vanzelfsprekend geen uitzondering. Waarbij de Waddenpartij geduldig wacht op de eerste Tesla-cross in Blija."

"ELP-NEF wil extra aandacht voor de Friese Cultuursporten: autocross, kaatsen, fierljeppen. ELP-NEF wil de Friese Cultuur behouden en waar mogelijk uitbreiden."

Geen van beide

Oneens

"Wel voor het promoten van sport in het algemeen. Sport is gezond, het brengt mensen bij elkaar, versterkt de mienskipzin en draagt bij aan het welzijn in de buurt en het welzijn van van mensen."

"S!N vindt dat de gemeente geld moet steken in alle sporten, niet alleen de Friese."

"Sporten is erg belangrijk. De VVD vindt dat alle sporten toegankelijk moeten zijn en dat er geen sporten bevoordeeld moeten worden."

"Alle sporten verdienen aandacht en onze steun!"

2. Waarborgfonds

De gemeente moet samen met het Rijk en de NAM geld steken in een waarborgfonds voor schade die in de toekomst kan ontstaan door de gaswinning.

Eens

"Onze inwoners mogen nooit de dupe worden van besluiten van overheden om onder hun bezittingen grondstoffen te gaan winnen. Om te voorkomen dat er Groningse situaties ontstaan wil de PvdA van te voren regelen dat eventuele schade zal worden vergoed. Dit moet een onafhankelijk waarborgfonds zijn om niet afhankelijk te zijn van degenen die de schade veroorzaken."

"ELP-NEF wil niet alleen geld voor eventuele gevolgschade regelen maar ook voor het in de toekomst realiseren van een Thorium centrale. De ontwikkeling hiervan zal zorgen voor blijvende hoogwaardige kennis binnen de gemeente. ELP-NEF wil wel een 0-meting voor afgeven van een nieuwe vergunning om te boren naar gas."

Geen van beide

Oneens

"Het CDA is tegen gaswinning. Helaas is de gemeente geen baas over eigen grond. Het Rijk bepaalt of er hier gas geboord mag worden. Het CDA vindt dat de gemeente zich fel moet blijven verzetten tegen gaswinning in onze gemeente. En bij schade ? Deze moet niet door de gemeente maar door het Rijk worden vergoed. Direct en volledig."

"De FNP is tegen gaswinning, maar vindt dat als er geen ontkomen meer aan is dat er vooraf goede afspraken gemaakt moeten worden. Er moet een waarborgfonds komen voor mensen die schade hierdoor oplopen. Het waarborgfonds moet gevuld worden door het Ministerie van Economische Zaken."

"De gemeente heeft geen gasinkomsten en kan dus niet meebetalen aan een noodzakelijk waarborgfonds. Samen met inwoners, lokale bedrijven, provincie en Wetterskip moet de gemeente zich hier wel hard voor maken."

"S!N vindt dat niet de gemeente, maar het Rijk en de NAM geld in een waarborgfonds voor de eventuele schade door gaswinning moeten steken."

"Het Rijk en de NAM zijn verantwoordelijk voor de schade die ontstaat."

"Zo'n fonds zal er moeten zijn omdat er gas gewonnen moet worden en (meer) schade gemaakt. Daarom is de Waddenpartij tegen zo'n waarborgfonds. Geen nieuwe gaswinning, onmiddellijk stoppen met fracking en bestaande vergunningen voor winning terugdraaien. De gemeente moet zich vol inzetten om dat te bereiken. De Waddenzee is uniek in de wereld en essentieel voor veel vogelsoorten. Wat de NAM daar stuk maakt, kan ze niet herstellen, laat staan 'vergoeden'."

"De gemeente is niet verantwoordelijk voor eventuele schade. De schade dient vergoed te worden door de veroorzakers."

3. Zorgkosten

De gemeente mag niet meer uitgeven aan zorgkosten dan wat ze daar van het Rijk voor krijgt.

Eens

"FNP vindt dat het rijksbudget leidend is. Elke inwoner krijgt de zorg die men nodig heeft. "

Geen van beide

Oneens

"Onze ouderen en kwetsbare mensen verdienen de zorg die ze nodig hebben! Het Rijk heeft de zorg overgeheveld naar de gemeente, maar daar niet het bijpassende budget bij gegeven. Het CDA vindt dat we zuinig met het zorggeld moeten omgaan, maar als we voor dat geld niet de zorg kunnen leveren die nodig is, moet de gemeente bijspringen. "

"De kosten moeten zonder meer in de hand gehouden worden. Als er echter grote problemen spelen dan moet de gemeente wel alle noodzakelijke hulp bieden. In dit laatste geval kan de inzet van eigen middelen van de gemeente soms noodzakelijk zijn."

"Het is S!N een doorn in het oog dat miljoenen euro’s die eigenlijk bedoeld zijn voor het Sociaal Domein (WMO, jeugdzorg en participatiewet), de laatste jaren in de algemene reserve verdwenen om andere gaten in de gemeentebegroting te dichten. Dat geld moet gebruikt worden voor de verbetering van het WMO-vervoer door Jobinder, voor de armoedebestrijding en het tegengaan van wachtlijsten in de zorg."

"Wij vinden dat de gemeente een zorgplicht heeft. Als de rijksmiddelen daar in een jaar niet toereikend voor zijn dan zal er uit de, voor dit doel opgebouwde, reserves moeten worden geput. Dit moet wel zoveel mogelijk beperkt worden door beter in te kopen, meer aan preventie te doen en beter te monitoren wat er precies gebeurt."

"Zorg komt op de eerste plaats: een openeindregeling."

"Niet meer uitgeven dan wat de gemeente krijgt, betekent soms dat mensen te horen krijgen dat bepaalde zorg helaas niet meer geleverd kan worden. Dit vindt de Waddenpartij onwenselijk. Hoe moeilijk het financieel ook kan zijn, zorg die nodig is, moet verstrekt worden. De Waddenpartij is zeer kritisch over de bezuiniging die het Rijk met de decentralisatie heeft doorgevoerd. Hiervan mag degene die zorg nodig heeft, niet de dupe worden."

"De gemeente dient slim en berekenend zorg aan te bieden. Hierin is PREVENTIEF het toverwoord. ELP-NEF vindt dat de gemeente ook bij onvoldoende budget verantwoordelijk blijft voor de juiste zorg."

"De zorg is leidend, niet het budget. Een inwoner moet de zorg krijgen die hij/zij nodig heeft."

4. Sluitingstijden

De sluitingstijden van cafés, restaurants en discotheken moeten volledig vrij worden.

Eens

"S!N vindt dat de betreffende ondernemers zelf moeten kunnen beslissen wanneer ze sluiten. Het zorgt voor meer spreiding van het uitgaanspubliek en gaat daarmee mogelijke overlast tegen. Eigenaren van cafés, restaurants en discotheken zijn mee verantwoordelijk voor een goed en rustig vertrek van hun bezoekers."

"Ter voorkoming van overlast op straat. Er ontstaan problemen met taxivervoer bij het afspreken van sluitingstijden. "

"De Waddenpartij vindt dat 'vroege' sluitingstijden alleen opgelegd hoeven te worden als maatregel tegen veelvuldig gebleken overlast."

"ELP-NEF wil geen sluitingstijden meer opleggen. Geen beperkingen. Vrije sluitingstijden bevordert langzame leegloop van de horecagelegenheden, voorkomt samenscholingen bij bijvoorbeeld het wachten op een taxi en de daarmee samenhangende ergernissen voor de omwonenden."

Geen van beide

Oneens

"Het CDA vindt vrije sluitingstijden in het nachtelijk uitgaansleven geen goede zaak. Het leidt tot meer alcoholgebruik, meer overlast op straat en meer agressie in het uitgaansleven. Het CDA wil het overmatig alcoholgebruik onder jongeren en de overlast op straat juist tegenaan. Daar horen sluitingstijden bij. "

"FNP is hier geen voorstander van, omdat 24h economie niet past binnen onze plattelandscultuur."

"Voor openbare orde en veiligheid zijn duidelijke kaders voor vooral toegangstijden van groot belang. "

"De PvdA is voorstander van beperking van het gebruik van genotsmiddelen. Daar valt alcohol ook onder. Wij willen tevens overlast beperken. Die twee doelen passen niet bij een onbeperkte openstelling van horecagelegenheden."

"Het hanteren van vaste sluitingstijden geeft duidelijkheid voor ondernemer, personeel en bezoekers."

5. Gasaansluiting

Nieuwe woningen moeten nog steeds een gasaansluiting kunnen krijgen.

Eens

"Tot 1 juli was een gasaansluiting in élke woning wettelijk verplicht. Het CDA is blij dat die plicht er niet meer is. Want duurzame energie is de toekomst. Maar dat moet voor huishoudens wél betaalbaar zijn. Omdat alternatieven nog erg duur zijn en het CDA kopers niet op kosten wil jagen, moet een gasaansluiting in uitzonderingsgevallen nog mogelijk zijn."

"Als groene partij zijn we erg voor duurzame energie. Nieuwe woningen moeten dan ook zoveel mogelijk van het gas af, maar zolang er nog onvoldoende duurzame energie wordt opgewekt, kunnen we nog niet in alle gevallen zonder gas."

"Zonder een goed alternatief is dit het streven van ELP-NEF. Ook al mag er geen gas meer door de leiding, zijn wij van mening dat wel de gasleiding aanwezig moet zijn, deze kan dan in de toekomst mogelijk gebruikt worden voor waterstof. Later aanleggen van deze leidingen zal vele malen duurder zijn."

Geen van beide

Oneens

"Vanaf juli 2018 is het landelijk bij wet geregeld dat er geen nieuwe gasaansluitingen volgens het bouwbesluit in nieuw te bouwen woningen mogen worden aangesloten. FNP streeft naar een zo hoog mogelijk zelfvoorzienend energiegebruik in 2050. "

"Dit is sinds kort landelijk al niet meer toegestaan. Daar gaan we lokaal niet van afwijken."

"Als Nederland voor 2030 een kwart van alle huizen gasvrij wil hebben, moeten er in ieder geval geen nieuwe huizen met een gasaansluiting worden gebouwd. Een dergelijke investering doe je voor 40 jaar of langer en dan is wat ons betreft gas helemaal uit Nederland verdwenen."

"Geleidelijk moeten we van het gas af dit in het kader van duurzaamheid. De fractie van de VVD staat open voor onderzoek naar alternatieve energiebronnen zoals bijvoorbeeld getijdenenergie. De VVD is voor goede en eerlijke voorlichting over de mogelijkheden van opwekken van duurzame energie."

"Nieuwe huizen van gasaansluitingen voorzien, terwijl Nederland van het gas afgaat, is onverstandig. Het is goedkoper een nieuwe woning direct op te leveren zonder dat er gas gebruikt wordt voor verwarmen, warm water en koken, dan dat die overstap later nog een keer gemaakt moet worden."

"Als je tegen gaswinning bent, kun je niet akkoord gaan met gasaansluitingen in nieuw te bouwen woningen. Bij nieuwe woningen kan bij de bouw rekening gehouden worden met alternatieven en zo mogelijk van subsidies gebruik worden gemaakt."

6. Nieuwbouw

De gemeente moet nieuwbouw buiten de bestaande dorpsgrenzen tegengaan.

Eens

"Om leegloop te voorkomen in de dorpskernen vindt de FNP dat er binnen de dorpskernen gebouwd moet worden. "

"We zijn voor inbreiding. Wanneer het hele dorp vol zit, dan pas uitbreiding. Woningbouw in de kleine kernen is een belangrijk aandachtspunt. Het verdelen van het woningcontingent in de regio door de provincie is een belangrijk aandachtspunt. Met andere woorden: wij willen ook nieuwe woningen in de kleine dorpskernen."

"Noardeast-Fryslân is een grootse gemeente met meer dan vijftig dorpen en een stad. Dit karakteristieke landschap blijft behouden. Nieuwbouw buiten de huidige bebouwde kommen is onwenselijk; eerst worden leegstaande panden gerestaureerd, gerenoveerd of afgebroken voor herbouw. Voor nieuw- of herbouw wordt alleen een vergunning afgegeven als sprake is van duurzame bouwmaterialen en een energieneutrale woning of bedrijfspand."

Geen van beide

"De PvdA ziet woningbouw het liefst binnen de bestaande kernen. Als er grote behoefte is aan nieuwe woningen in een bepaald dorp, dan valt bouw buiten de dorpsgrenzen te overwegen. Hierbij dient er rekening te worden gehouden met de waarden van het gebied."

Oneens

"Het CDA vindt dat de woningbouw in de dorpen (koop én huur) moet aansluiten op de behoefte en vraag van het dorp. Woningbouw moet bij voorkeur in de dorpskern plaatsvinden, maar als daar geen ruimte is, moet bebouwing ook mogelijk zijn buiten de dorpskern als het past in het beschermd dorpsgezicht. Rùmte oan de doarpen."

"Als er binnen de dorpsgrenzen geen ruimte meer te vinden is voor nieuwbouw, dan moet bij concrete behoefte uitbreiding buiten de dorpsgrens mogelijk zijn."

"Onze voorkeur gaat uit naar uitbreiding binnen de dorpsgrenzen, maar als er behoefte is, sluit S!N nieuwbouw buiten de dorpsgrenzen niet uit."

"Wat ELP-NEF betreft kunnen we niet krampachtig blijven vasthouden aan behoud van oud dorp. We leven in het heden met nieuwe inzichten van bouwen."

"Inbreiden verdient de voorkeur maar mag geen belemmering zijn voor uitbreiding."

7. Tegenprestatie

Mensen in de bijstand hoeven geen tegenprestatie te leveren.

Eens

"De PvdA is van mening dat mensen in de bijstand daar niet vrijwillig in zitten. Wij vinden dat mensen zoveel mogelijk moeten worden geholpen aan het werk te gaan. Maar als dat niet mogelijk is dan moet men niet alsnog gedwongen worden op een andere manier de bijstandsuitkering te "verdienen". Wij vinden wel dat inzet om iets voor anderen te betekenen beloond moet worden. Een plus op de bijstand kan dus wel verdiend worden."

"De Waddenpartij raadt het werkzoekenden aan nuttig vrijwilligerswerk te doen om zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de samenleving (en om een sociaal isolement te voorkomen), maar... de bijstandsuitkering is een voorziening voor levensonderhoud, ook in de hoogte (laagte). Het past niet aanvullende voorwaarden te stellen. De Participatiewet is gebleken mislukt en de gemeente moet zich inspannen voor een fatsoenlijk alternatief."

Geen van beide

"Het activeren van mensen uit de bijstand om de kans op werk te vergroten is prima. Het leveren van een tegenprestatie mag niet het doel zijn."

Oneens

"Het CDA vindt dat iedereen mee moet kunnen doen in de samenleving en zich naar vermogen inzet voor de mienskip. Daarom mag er een tegenprestatie worden gevraagd aan mensen met een bijstandsuitkering. Met vrijwilligerswerk, een beschutte werkplaats of een werkervaringsplaats. Want meedoen leidt tot persoonlijke ontplooiing en sociaal contact. "

"FNP is van mening dat mensen met een uitkering zich naar vermogen als vrijwilliger moeten inzetten voor de eigen woonomgeving."

"S!N vindt dat iedereen die daartoe in staat is, een bijdrage moet leveren aan de samenleving. Die bijdrage zou ook kunnen in de vorm van vrijwilligerswerk met behoud van uitkering."

"Mensen moeten naar vermogen een tegenprestatie leveren aan de gemeenschap. De VVD vindt begeleiding van mensen naar een betaalde baan zeer belangrijk. Verantwoordelijkheid en voor jezelf kunnen zorgen verkleinen het sociale isolement."

"Ieder in Nederland dient zijn of haar steentje bij te dragen aan de economie. Bijstand is een vangnet voor als het even niet gaat. Iets terug doen is zeker ook goed en men blijft ook in het werkritme."

"Iedereen kan een waardevolle bijdrage leveren aan de maatschappij. Dit kan bijv. door vrijwilligerswerk, mantelzorg of anders."

8. Dorpsbudget

Elk dorp en elke stadswijk moeten een geldbedrag krijgen dat ze zelf mogen uitgeven aan voorzieningen als een dorpshuis en de plantsoenen.

Eens

"Het CDA vindt een dorpsbudget voor elk dorp en elke wijk waar inwoners zelf de beschikking over krijgen een goede zaak. Want de inwoners zelf weten het beste wat er speelt en wat er nodig is om het dorp of de wijk leefbaarder te maken (sociaal, fysiek en veilig)."

"FNP is van mening dat er gebruik gemaakt moet worden van de eigen kracht van de dorpen en wijken en dat daarbij een dorps-of wijkfonds noodzakelijk is om met nieuwe initiatieven aan de slag te gaan."

"Onder de voorwaarde dat een dorp dit zelf ook wil en kan waarmaken. Dit moet de gemeente niet willen opleggen aan een dorp. Het moet een eigen keus zijn van de dorpsgemeenschap."

"De verenigingen voor dorpsbelangen en de wijkraden spelen daarin een belangrijke rol."

"Wij zijn groot voorstander van betrokkenheid van de inwoners bij het reilen en zeilen in de dorpen en wijken. Daarbij past wat ons betreft een eigen budget."

"De VVD pleit voor een dorpsbudget. De hoogte van het budget wordt vastgesteld door het aantal bewoners. Coördinatie vindt plaats met de gemeente via een dorpscoördinator."

"We zijn voorstander van een dorpen- en wijkenfonds waarbij de inwoners zelf kunnen beschikken over een budget dat aangewend kan worden om de kwaliteit van de leefbaarheid te verhogen in hun eigen omgeving."

Geen van beide

Oneens

"Hoewel sympathiek, is het volgens de Waddenpartij geen verstandig idee ELK dorp geld te geven. Deze minibudgetjes per dorp of wijk veroorzaken regelmatig dat er geld wordt uitgegeven "omdat we het nog hebben". Beter lijkt het de Waddenpartij dat de gemeente een fors budget beschikbaar houdt voor alle goede lokale ideeën uit welk dorp of welke wijk dan ook."

"Onderhoud van deze zaken blijft de verantwoording van de gemeente."

9. Biologische landbouw

De gemeente moet meer subsidie geven aan biologische landbouw.

Eens

"De FNP streeft naar meer harmonie tussen landbouw, natuur en landschap, dat wil zeggen naar een natuur-inclusieve landbouw en biodiversiteit. Alternatieve milieuvriendelijke vormen van landbouw moeten gestimuleerd worden, zoals boeren die geheel overgaan op biologische landbouw en streekproducten. Biodiversiteit is tevens van groot belang voor het in stand houden van de weidevogelpopulatie."

"S!N wil stimuleren dat meer boeren biologisch gaan ondernemen en/of meer natuurinclusief gaan boeren."

"Wij vinden dat boeren die over willen stappen op biologische landbouw steun verdienen. Dat kan door ze mogelijkheden te bieden makkelijker over te stappen op duurzame vormen van energie. Wij stellen dan ook een subsidie voor op de aanleg van zonnepanelen op boerenbedrijven die willen overschakelen op biologische landbouw."

"De overstap van reguliere naar biologische landbouw is voor boeren een kostbaar en intensief proces. Als gedurende twee jaar volgens biologische principes gewerkt wordt, is het product nog niet biologisch volgens de regels van de keurmerken. De gemeente moet zoeken naar mogelijkheden deze overstap makkelijker te maken, en het vervolgens boeren makkelijker te maken deze overstap te doen, bijvoorbeeld door subsidies."

Geen van beide

Oneens

"Subsidie is een tijdelijke maatregel. Biologische landbouw moet het hebben van de markt: vraag en aanbod. "

"Dit is geen taak van de gemeente."

"Ondernemers kunnen zelf kiezen wat voor landbouw ze willen bedrijven. Innovaties in de biologische landbouw wil de VVD ondersteunen door mindere regelgeving en eenvoudige procedures."

"ELP-NEF is tegen stimuleren van een specifieke vorm van landbouw. Wij zijn er voor alle boeren en willen iedereen gelijk behandelen."

"Ook een biologisch bedrijf kan een goede financiële opbrengst genereren. Echter de consument betaalt en bepaalt."

10. Toeristenbelasting

De toeristenbelasting in Noardeast-Fryslân moet omhoog.

Eens

"FNP is het ermee eens dat de toeristenbelasting omhoog gaat, mits de inkomsten ten goede komen aan de toeristische en recreatieve voorzieningen"

"De Waddenpartij wil graag 'duurzaam' toerisme stimuleren in het waddengebied. Een hogere toeristenbelasting zou hiervoor fondsen kunnen opleveren. Er zou onderzocht moeten worden wat het niveau is waarmee de totale opbrengst naar verwachting het hoogst is. Ten aanzien van 'Holwerd Aan Zee' geldt dat de Waddenpartij dit initiatief van harte steunt terwijl ze grote moeite heeft met een megahotel bij het IJsbaanbosje."

"We streven naar een percentage van het overnachtingstarief. Dit betekent dat een overnachting op de camping minder kost dan een hotelovernachting."

Geen van beide

Oneens

"Het CDA wil het toerisme in onze gemeente bevorderen. En dan helpt het niet als we de toeristenbelasting opschroeven. Een gastvrije gemeente voor bezoekers en toeristen is goed voor de lokale economie en de middenstand. En dat leidt weer tot werk voor onze inwoners. Dáár ligt onze prioriteit."

"Er moet een balans zijn tussen lasten voor de toeristische sector en investeringen in recreatie door de gemeente. Toeristenbelasting verlagen of verhogen kan geen doel op zich zijn."

"De toeristenbelasting in onze gemeente moet zo laag mogelijk worden gehouden; ook gezien het grote aantal kleinschalige recreatieondernemers in onze regio."

"Wij willen een aantrekkelijke regio zijn voor toeristen. Dus geen verhoging van belasting voor die toeristen."

"Een euro is prima, hoeft niet omhoog."

"Toerisme is een belangrijke bron van inkomsten in onze nieuwe gemeente en een verhoging van toerismebelasting kan dat tegenwerken."

11. Zonnepanelen

De gemeente moet boeren en landeigenaren toestaan om zonnepanelen op hun land te plaatsen.

Eens

"S!N zou graag zien dat de gemeente Noardeast-Fryslân zich gaat profileren als ‘groenste gemeente van Nederland’. Wij juichen initiatieven voor zonneparken, zoals bij Dokkum, Kollum en Munnekezijl, en zonnepanelen op gemeentelijke daken dan ook van harte toe."

"Wij zijn groot voorstander van de ontwikkeling van projecten waar duurzame energie wordt opgewekt. Bijvoorbeeld Jumaheerd bij Kollum. In dat kader past het om dit op meer plaatsen mogelijk te maken."

"Zonnepanelen op rijke grond, het is verre van ideaal, maar de Waddenpartij wil ondernemers stimuleren te kijken hoe ze bij kunnen dragen aan de omslag naar duurzaam samenleven in het waddengebied. Hier past niet dat de gemeente initiatieven van boeren om zonnepanelen te plaatsen, gaat tegenhouden. Natuur-inclusieve landbouw, bio-diversiteit en - zo mogelijk - energieneutraal, is geen droom maar de toekomst. "

"Het moet inpasbaar zijn in de omgeving en de opbrengsten moeten ten goede komen aan onze inwoners (dus niet aan beleggers en grote energiemaatschappijen)."

Geen van beide

Oneens

"Goede landbouwgronden mogen niet opgeofferd mogen worden zolang boerderijdaken nog volop ruimte bieden aan zonnepanelen."

"FNP is voorstander van zonne-energie. FNP is van mening dat een zonneweide een industriële activiteit is, waarvoor geen landbouwgrond opgeofferd dient te worden zolang er nog voldoende alternatieve mogelijkheden zijn, zoals daken van ligboxstallen, bedrijfsgebouwen enz."

"Er zijn voldoende alternatieven op o.a. daken van gebouwen en overhoekjes. Plaatsing op productieve landbouwgrond is onnodig."

"De VVD vindt dat we zuinig op landbouwgrond moeten zijn. Er zijn onbenutte daken op stallen waar genoeg ruimte is voor zonnepanelen. De voedselvraag in de wereld neemt toe."

"ELP-NEF geeft de voorkeur aan panelen op bebouwing en niet op landbouwgrond."

12. Rondweg Wanswert

Om Wanswert moet een rondweg komen voor doorgaand verkeer.

Eens

"Het CDA wil dat de verkeerssituatie in Wânswert snel verbetert. Er wordt te hard gereden op de doorgaande weg, het asfalt is in slechte staat, er is verkeersoverlast en het vrachtverkeer moet door het dorp. Eén van de maatregelen die het CDA snel wil realiseren is een nieuwe rondweg om Wânswert. Goed voor Wânswert. "

"FNP is voorstander van een goede bereikbaarheid. De rondweg om Wanswert is een goede aanvulling op het wegennetwerk en zorgt voor een betere leefbaarheid in het dorp."

"Voor verbetering van de verkeersveiligheid is een zorgvuldig ingepaste rondweg noodzakelijk. Hierbij zal ook de provincie gevraagd moeten worden om een bijdrage in de kosten voor de aanleg."

"Dit is al afgesproken voor de nieuwe gemeente. De PvdA zal er op toezien dat dit ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd."

"Op dit moment bestaat er een ongewenste verkeersstroom door Wanswert die effect heeft op de veiligheid en leefbaarheid in Wanswert. De VVD is voor een goede doorstroming van het verkeer met de verkeersveiligheid voorop."

"Veiligheid voor alles. Inwoners hebben daar recht op en het zorgt ook voor minder overlast."

"Deze rondweg heeft voor ons prioriteit!"

Geen van beide

Oneens

"Als groene partij zijn wij niet meteen voor meer asfalt. Er moet eerst goed gekeken worden naar de noodzaak en de kosten van deze rondweg."

"Het aanleggen van een rondweg verkort de reistijd, maakt het voor meer verkeer aantrekkelijker deze route te kiezen en zo ontstaat een nieuw knelpunt. De Waddenpartij ziet meer in het afremmen van niet-bestemmingsverkeer en in maatregelen die de verkeersveiligheid drastisch verbeteren."

13. Schoolzwemmen

De gemeente moet schoolzwemmen betalen voor alle basisschoolkinderen.

Eens

"FNP vindt dat elk kind een zwemdiploma A moet hebben"

"S!N vindt het belangrijk dat kinderen sporten en bewegen. In onze waterrijke gemeente is het belangrijk dat kinderen kunnen zwemmen. Schoolzwemmen is ook belangrijk om de zwemvaardigheid te onderhouden."

"In een waterrijk gebied is een zwemdiploma onontbeerlijk."

"ELP-NEF wil verplicht schoolzwemmen weer terug. In deze waterrijke gemeente vinden wij het een must dat elk basisschoolkind minimaal diploma A moet kunnen halen op de basisschool."

Geen van beide

Oneens

"Wel moet de gemeente schoolzwemmen betalen als er thuis financiële problemen zijn."

"Het gaat om een bijdrage vanuit de gemeente voor zwemonderwijs voor kinderen van ouders met een kleine beurs. "

"De PvdA wil dat alle kinderen tenminste het A-diploma halen. Voor de meeste kinderen is dat nu al het geval. Voor kinderen waarvan de ouders dat niet kunnen betalen moet de gemeente daaraan bijdragen. Het is niet nodig alle kinderen via de basisschool te leren zwemen."

"Ouders zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de zwemveiligheid. Het is aan de scholen of de zwemlessen in het onderwijsprogramma passen."

"Scholen ontvangen hiervoor een toelage maar besteden die hier niet aan. Voor ouders met een smalle beurs zijn er mogelijkheden voor financiële ondersteuning (Lauwerspas en Stichting Leergeld)."

14. Zondagsluiting

In de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân moeten de winkels op zondag dicht zijn.

Eens

"De praktijk is echter dat winkels al deels open zijn op zondagen. Dat zal niet veranderen. De inzet van de ChristenUnie is dan: behoud van ruimte voor de rustdag met bescherming van kleine winkeliers en bescherming van werknemers."

Geen van beide

Oneens

"Op dit moment is er in onze gemeente al een (beperkte) openstelling van winkels op zondag. Een betrouwbare overheid kan dat niet zomaar terugdraaien. Wél moeten we met de winkeliers in de nieuwe gemeente één lijn trekken omdat de openstelling nu overal verschillend is. Het CDA vindt ook dat de winkels op zondagochtend dicht moeten zijn. "

"MKB-ondernemers in de detailhandel mogen zelf bepalen of zij op zondag open zijn of niet. "

"S!N ziet de zondag als een dag van rust, bezinning en recreatie. Met respect voor de zondagsbeleving van mensen willen wij winkeliers de ruimte geven om zelf te besluiten of ze op zondagmiddag open gaan."

"De PvdA is van mening dat winkelen op zondag een individuele beslissing is. Zowel van de ondernemer als van de klant. Wel dient er rekening gehouden te worden met de gevoelens van mensen die er anders over denken. Dat betekent dat winkels alleen tussen 12 en 6 op zondagen open mogen."

"De VVD vindt de winkelsluitingswet niet meer van deze tijd. Openingstijden van winkels op zondag vindt de VVD een keuze van de ondernemer zelf. "

"De Waddenpartij is vóór één rustdag in de hectische week maar... meer nog voor de vrijheid van een ondernemer om zelf te kunnen bepalen of de winkel op zondag open is. De gemeente moet huurcontracten waarin openstelling op zondag verplicht is, tegengaan. "

"ELP-NEF is voor het vrijgeven van de winkeltijden sluitingswet. Op zondag open, of juist dicht? Dat is wat ons betreft de keuzevrijheid van de ondernemers zelf. Dit geldt dus niet alleen voor de winkels maar voor alle ondernemers."

"Een ondernemer moet de mogelijkheid krijgen om te ondernemen met respect voor andersdenkenden."

15. Lauwersmeer

De gemeente moet zich verzetten tegen de waterpeilverhoging in het Lauwersmeer.

Eens

"Het verhogen van het waterpeil dient het natuurbelang in het Lauwersmeergebied. Maar het is slecht voor omwonenden, recreatieondernemers en de boeren in het gebied. Een hoger waterpeil leidt tot een drassig en verzilt landbouwgebied en schade aan gewassen. Daarom is het CDA tegen de waterpeilverhoging."

"FNP is tegen de waterpeilverhoging in het Lauwersmeer, omdat de gevolgen en gevaren op korte en lange termijn onvoldoende bekend zijn. Tevens ontbreekt er tot op heden een goede schaderegeling."

"De nadelen van peilverhoging zijn groter dan de beoogde voordelen."

"De waterpeilverhoging brengt voor de ondernemers in het gebied, boeren en recreatieondernemers, teveel kosten met zich mee die wat de PvdA betreft niet worden gecompenseerd door de winst in de natuur."

"Landbouw zal veel schade ondervinden bij waterpeilverhoging. Bij hevige regenval in de provincie wordt het moeilijk om het water naar de zee te krijgen wanneer het waterpeil in het Lauwersmeer wordt verhoogd. Bovendien is de schaderegeling niet toereikend voor de gebruikers en eigenaren. "

"ELP-NEF vreest dat dit gevolgen heeft voor boeren rond het Lauwersmeer. Schade van percelen door verzilting en vernatting. ELP-NEF verwacht dat de peilverhoging nadelige gevolgen heeft voor de waterbergingsfunctie van het Lauwersmeer in relatie tot de sterkte van kades en dijken."

"Er moet eerst een goede 0-meting alsmede een juiste schaderegeling zijn alvorens hiermee in te stemmen en het project kan starten."

Geen van beide

Oneens

"S!N is voor de proef met de waterpeilverhoging in het Lauwersmeer. Naar verluid is dat goed voor de ontwikkeling van de natuur in het Lauwersmeergebied. De proef moet goed gemonitord en geëvalueerd worden. Eventuele schade voor omwonenden moet worden vergoed."

"Het verhogen van het waterpeil van het Lauwersmeer draagt bij aan rijkere biodiversiteit in het waddengebied. Hierom vindt de Waddenpartij dat deze proef doorgang moet kunnen vinden, te meer omdat de waterveiligheid niet in het geding komt en mogelijke risico's voor bijvoorbeeld verzilting zorgvuldig bewaakt worden. De LTO stelt dat het "nu al een grote uitdaging is om de productieomstandigheden te waarborgen". Dan maar niet, geen probleem."

16. Coffeeshop

De gemeente moet de vestiging van een coffeeshop toestaan.

Eens

"FNP vindt dat we een coffeeshop moeten toestaan, waardoor we het softdrugsgebruik beter kunnen regulieren. De coffeeshop heeft een distributiefunctie en geen uitgaansfunctie."

"De meeste negatieve effecten van drugs en drugsgebruik hangen samen met de illegaliteit ervan. Een fatsoenlijk functionerende coffeeshop is beter dan de huidige criminele straathandel die vaak overlast veroorzaakt. Goede voorlichting op scholen over de gevaren van harddrugs zorgt ervoor dat jonge mensen wéten waaraan ze beginnen àls ze eraan beginnen."

"Door de 0-optie is zelfs een discussie over coffeeshops onmogelijk binnen de nieuwe gemeente, Wij van ELP-NEF willen juist wel kunnen spreken over het drugsbeleid en eventuele aanpak."

"Op deze wijze is er betere controle en toezicht op het verkopen van soft drugs. Door het handhaven van een 0-optie ontkennen we de problematiek rondom drugsgebruik. Tevens is dit een stap om dit uit de criminaliteit te halen."

Geen van beide

Oneens

"Drugsgebruik en blowen is niet normaal. Dat moet worden ontmoedigd in plaats van het te ondersteunen met coffeeshops. Drugs zijn slecht voor de volksgezondheid en coffeeshops leiden tot overlast en onveiligheid voor onze kinderen. Daarom is het CDA tegen de komst van een coffeeshop."

"Vanuit belang van de gezondheid en ook voor de verkeersveiligheid moet het gebruik van drugs maximaal worden tegengegaan. Een coffeeshop past daar niet bij. Alleen voor medische doeleinden kan specifieke drugs worden toegestaan."

"Op voorhand zijn wij niet voor de vestiging van een coffeeshop. Dit moet eerst beter worden onderzocht."

"Wij willen het gebruik van genotsmiddelen terugdringen. Daarbij past het ruimte bieden aan een extra gelegenheid daarvoor niet. "

"Het gedogen van een coffeeshop heeft mogelijk een aanzuigende werking op personen van buiten de gemeente, het drugstoerisme. Mede vanwege de relatie tussen drugs en criminaliteit, kan de aanwezigheid van een coffeeshop gevoelens geven van sociale onveiligheid. "

17. Fries

De gemeente moet zorgen dat op alle basisscholen Fries wordt gegeven.

Eens

"Het Frysk is de meest gesproken taal in Noardeast-Fryslân. Een gelijkwaardige positie van het Frysk met het Nederlands is een voorwaarde om een volwaardige Fryske cultuur vorm te kunnen geven."

"De ChristenUnie is voor drietalig onderwijs: naast Nederlands en Fries ook Engelse taalles op de basisschool. De gemeente kan hierover prima afspraken maken met de scholen, maar de gemeente gaat vooral over het faciliteren van het onderwijs met gezonde gebouwen. "

"It Frysk en meartaligens fine wy tige wichtich. Wy soenen dan ek graach sjen dat der mear trijetalige skoallen (mei lessen yn it Nederlânsk, Ingelsk en Frysk) yn ús gemeente komme. Ek Frysktalige pjutteboartersplakken en berneopfang kinne op ús stipe rekkenje."

"Dit is een wettelijke plicht. Maar de gemeente moet zich inspannen om de scholen daar ook aan te houden. De PvdA is groot voorstander van meertalig onderwijs."

"We hechten er veel waarde aan om de Friese cultuur in stand te houden."

Geen van beide

"Fries is een verplicht basisschoolvak in Friesland, dus ook in Noardeast-Fryslân en dat vindt de Waddenpartij prima. De inspectie van het onderwijs controleert als Rijksdienst de kwaliteit. De Waddenpartij ziet hier geen rol voor de gemeente. Dàt het Frysk als taal behouden moet blijven, is geen punt van discussie. Of in alle gevallen communiceren in het Frysk verstandig is, wel."

Oneens

"Fries is al een verplicht vak op de basisscholen in Friesland. De stelling is overbodig."

"Het is niet aan de gemeente om dit te bepalen. In de huidige situatie is het zo dat basisscholen in de oosthoek van de gemeente een vrijstelling hebben voor het vak Fries. Scholen moeten deze vrijstelling zelf aan vragen bij de provincie en onderwijsinspectie. In deze gebieden is men de Friese taal niet machtig. Wat de VVD betreft mag dit zo blijven. "

"Dit is voor de ELP-NEF een vrije keuze van de school."

18. Kollumerzwaag

De gemeente moet het bedrijventerrein in Kollumerzwaag uitbreiden.

Eens

"Nu de economie aantrekt, is het belangrijk dat er ruimte is voor bedrijven in de dorpen. Dat levert banen op en het is goed voor de leefbaarheid van de dorpen. Als bestaande bedrijven willen uitbreiden en nieuwe bedrijven een plek zoeken, moet er ruimte zijn. Dat geldt zeker ook voor het bedrijventerrein in Kollumerzwaag."

"FNP vindt dat lokale werkgelegenheid gestimuleerd moet worden."

"Als er concrete behoefte is, moet er in het op één na grootste dorp van de gemeente een zorgvuldige ingepaste uitbreiding mogelijk zijn voor lokale bedrijven."

"S!N is op voorhand niet voor uitbreiding van bedrijventerreinen. Eerst moet gekeken worden of de bestaande bedrijventerreinen in een eventuele uitbreiding kunnen voorzien. In Kollumerzwaag is die uitbreiding wel nodig, zo is ons gebleken. Het is bovendien goed voor de werkgelegenheid."

"Onze regio kent vele (kleinere) MKB-bedrijven die hier echt geworteld zijn. Zo ook in Kollumerzwaag. Groei van die bedrijven en mogelijkheden voor nieuwe bedrijven moeten er blijven. Dus uitbreiding moet mogelijk zijn."

"De gemeente moet vraaggericht bedrijventerreinen ontwikkelen. Dit geldt volgens de VVD voor alle dorpen. Stimulering van bedrijven en ondernemerschap staat hoog op de agenda van de VVD. We moeten bedrijven de ruimte geven om zich te vestigen. Dit vergroot de welvaart voor iedereen in de gemeente."

"ELP-NEF wil in elk dorp en stad voldoende ruimte voor ondernemers. Uitbreiding van bestaande terreinen is daarbij één van de mogelijkheden."

"Bij concrete vraag - waar dan ook - moet de mogelijkheid aanwezig zijn om uit te breiden."

Geen van beide

Oneens

"Het beleid wat betreft de vestiging van een bedrijf moet anders, gerichter op het soort bedrijvigheid dat de Waddenpartij voor ogen heeft: de gemeente moet investeren ten behoeve van specifieke plannen, dus geen 'voorraad' aanleggen en dan hopen dat een bedrijf zich daar wil vestigen. Er is nu nog voldoende ruimte beschikbaar."

19. Voorrang

Woningzoekenden moeten voorrang krijgen op een sociale huurwoning in het dorp waar ze vandaan komen.

Eens

"Voor de sociale samenhang en leefbaarheid in de dorpen is het van belang dat oud en jong in eigen dorp kunnen blijven wonen."

"De PvdA is voorstander van sociale samenhang. Wij willen dat mensen elkaar bijstaan. Daarbij past dat mensen die in een dorp geworteld zijn daar ook kunnen blijven wonen."

"Wanneer in het geboortedorp blijven wonen een wens is, moet de gemeente dit kunnen regelen. Naast voorrang op een sociale huurwoning is dan ook het op peil houden van voorzieningen in de dorpen van groot belang: goede kinderopvang en goed basisonderwijs, maar ook uitgaansmogelijkheden, goede sport-, muziek- en cultuurverenigingen, etc. En, niet te vergeten: werkgelegenheid. "

"Zo hou je volgens ons de dorpen leefbaar."

"Dit bevordert de samenhang in het dorp."

Geen van beide

"Landelijke regels staan dit woningcorporatie(s) niet toe. De gemeente kan en mag hier niets aan veranderen. Dit kan dus helemaal niet."

Oneens

"Het zou urgente woningzoekenden uit andere dorpen minder kansen kunnen geven."

"S!N is tegen het geven van voorrang aan groepen mensen. Er wordt per geval al goed gekeken naar hoe nodig iemand een sociale huurwoning heeft."

"De VVD gaat uit van het principe dat iedereen gelijke kansen heeft op een woning. Woningbouw in de kleinere kernen is een belangrijk aandachtspunt."

20. Promotiecampagne

De gemeente moet geld steken in een promotiecampagne voor Noardeast-Fryslân als aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven.

Eens

"De economie in Noardeast-Fryslân is de ruggengraat van onze samenleving. Onze familiebedrijven, het MKB, de landbouwers, startende ondernemers en grote bedrijven. Het CDA wil het ondernemen makkelijker en aantrekkelijker maken want dat zorgt voor werk in onze gemeente. Een goed vestigingsklimaat en goede en gerichte promotie horen daar bij. "

"FNP is voorstander van het stimuleren van de economische ontwikkeling in eigen regio. "

"De gemeente zal samen met inwoners en bedrijven het gebied steeds positief op de kaart moeten zetten voor versterking van de leefbaarheid. Doelgerichte promotie is daarbij een goed middel."

"S!N is voorstander van de oprichting van een Economisch Platform i.s.m. ondernemers om de werkgelegenheid in de gemeente te verbeteren."

"De PvdA wil op alle mogelijke manieren proberen de lokale werkgelegenheid te vergroten. Daarbij past een campagne om onze regio onder de aandacht te brengen bij mogelijke investeerders."

"De aantrekkelijkheid van onze gemeente moeten we uit blijven dragen. De 'bêst genôch'-mentaliteit. "

"We koesteren bestaande bedrijven. Daarnaast creëren we graag ruimte voor nieuwe bedrijven die passen in onze omgeving."

Geen van beide

Oneens

"Dit soort ongerichte acties zijn onverstandig en geldverslindend. Er moet energie (en geld) gestoken worden in het aantrekken van precies die bedrijvigheid die past bij wat de Waddenpartij wil in Noardeast-Fryslân: kleinschalige bedrijven en kennisindustrie binnen de bestaande bebouwde kommen."

"Ondernemers kunnen prima zelf hun bedrijven promoten. Gemeente heeft geen specialisten om dit uit te voeren en zal daar dan ook vaak externe bureaus voor inhuren met hoge kosten tot gevolg."

21. Lantaarnpalen

De gemeente moet zo veel mogelijk lantaarnpalen weghalen.

Eens

"Maar wel met een zorgvuldige balans tussen veiligheid en minder lichtuitstraling en met draagvlak in de omgeving"

"Om de verstoring van de natuur in de nacht tegen te gaan, zouden zoveel mogelijk lantaarnpalen weggehaald moeten worden. Waar de veiligheid in het geding is, zouden meer lantaarnpalen geplaatst kunnen worden."

Geen van beide

"De Waddenpartij ziet liever geen lichtvervuiling. Maar de Waddenpartij is tegen symboolpolitiek. Er zijn prima oplossingen (te verzinnen) die zorgen voor voldoende licht zodat fietsen veilig blijft en de schaarse duisternis beschermd is. Het is beter scherp te zijn op andere bronnen van lichtvervuiling dan lantaarnpalen."

Oneens

"Het CDA wil dat de inwoners van onze gemeente veilig over straat kunnen. Goede verlichting in de straat helpt daarbij. Lantaarnpalen moeten we dus niet weghalen. En als ze aan vervanging toe zijn, is het CDA voorstander van straatverlichting op zonne-energie. "

"FNP is van mening dat duisternis een kwaliteitsaspect is in Noardeast-Fryslân. De veiligheid mag echter nooit in het geding komen."

"Goed verlichte wegen en wijken bieden de bewoners van onze dorpen veiligheid. De bestaande verlichting moet dus zeker niet verminderd worden. Wel moet er gewerkt worden met zuiniger vormen. Te denken valt aan LED-lampen en slimme palen die alleen branden als er mensen in de buurt zijn."

"De VVD streeft naar LED verlichting en slimme lantaarnpalen met minder lichtvervuiling. Sociale veiligheid is een groot goed voor de VVD."

"Veiligheid op en rond wegen vinden wij van ELP-NEF erg belangrijk. Op de juiste plekken goede verlichting draagt daar aan bij."

"Géén lantaarnpalen weghalen maar de verlichting aanpassen (slimme verlichting). Veiligheid boven alles!"

22. Zorghuis

De gemeente moet regelen dat in elk dorp een ‘zorghuis’ komt waar ouderen kunnen wonen, zorg kunnen krijgen en elkaar kunnen ontmoeten.

Eens

"Het CDA is voor kleinschalige zorghuizen waarbij wonen, ontmoeting en zorg gecombineerd worden. Voor hen die nog vitaal zijn en voor mensen die zorg behoeven. Dit versterkt het mienskipsgevoel."

"Een ontmoetingsplek voor ouderen is in ieder dorp nodig, bijvoorbeeld in een dorpshuis of kerkelijk gebouw. "

"De PvdA is er groot voorstander van dat mensen zo lang mogelijk in de eigen omgeving kunnen blijven wonen. Daarbij past een 'zorghuis' in het dorp voor als er niet meer zelfstandig kan worden gewoond."

"Voor de zieken en ouderen en vooral voor de mensen die zelfstandig willen en kunnen wonen, wil de ELP-NEF met derden en scholen een digitaal netwerk opzetten om volledig met deze ouderen te kunnen blijven communiceren. Voor al deze zaken zal het ook van groot belang zijn dat de daarvoor geëigende scholen participeren in het hele zorgstelsel voor Noardeast-Fryslân."

Geen van beide

"Dit is niet haalbaar, zowel op financieel als op kwalitatief gebied. Het clusteren van woon/zorg locaties verdient onze voorkeur."

Oneens

"FNP is van mening dat ouderen met de juiste zorg zelfstandig in de dorpen moeten kunnen blijven wonen. Elk dorp heeft een eigen wijkzuster. "

"Niet in elk dorp is er behoefde aan een dergelijk ‘zorghuis’. S!N vindt wel dat op de dorpen een volwaardig en gedifferentieerd zorgaanbod voor ouderen moet blijven bestaan."

"Ouderen moeten fijn kunnen wonen in de dorpen. Het is echter niet aan de gemeente om zorghuizen te regelen. Beschikbaarheid van levensbestendige woningen is met name een opgave van thuis wonen."

"De gemeente moet zoveel mogelijk inspelen op de zorgwensen van elk dorp afzonderlijk. Er zal niet in íeder dorp behoefte zijn aan een 'zorghuis'. Vaak is zelfstandig kunnen reizen van dorp naar 'zorghuis' van groot belang. Zorgen voor een goed en veilig fietspadennetwerk tussen de 52 dorpen is dan ook van groot belang."

23. Windmolens

In Noardeast-Fryslân moeten meer windmolens komen.

Eens

"Fraaie kleine moderne windturbines zijn voor lokale duurzame dorpscoöperaties en ook boeren van belang, omdat de zon niet altijd schijnt en zonnepanelen een deel van de duurzame oplossing zijn."

Geen van beide

"We zijn voorstander van dorpsmolens waarbij de opbrengst ten goede komt aan het dorp en zijn inwoners. We zijn tegenstander van grote windmolenparken (mega windmolens) waarbij de opbrengst wegvloeit naar grote maatschappijen."

Oneens

"Het CDA staat voor duurzame energie, maar we willen geen (grootschalige) windparken op land. Als deze er moeten komen, dan op zee. Wél wil het CDA dorpsmolens en molens bij boerderijen toestaan. Deze moeten landschappelijk inpasbaar zijn en draagvlak hebben in de dorpen. De opbrengsten moeten ten goede komen aan de leefbaarheid van het gebied."

"FNP wil geen nieuwe windmolens in het open landschap, er zijn voldoende alternatieven. "

"Als groene partij steunen wij kleine en grote projecten voor de opwekking van duurzame energie. Windenergie moet daarbij zeker niet vergeten worden, maar grote windturbines zien wij liever op zee en niet in ons open landschap."

"Wij denken dat er betere, minder overlast gevende, manieren zijn om alternatieve energie op te wekken."

"Grote windturbines kunnen beter op zee geplaatst worden. We staan open voor duurzame alternatieven."

"Hoewel de Waddenpartij voor alternatieve energie is, zijn windmolens in haar ogen een grote aantasting van het ruimtelijk karakter van het waddengebied. De gemeente moet zich inzetten voor andere vormen van schone alternatieve energieopwekking. Energie opwekken met fossiele brandstof vervangen door 'nucleaire energie' is onnodig en onaanvaardbaar risicovol. De gemeente moet niet meewerken aan dit soort ideeën. "

"ELP-NEF is tegen windmolens op land. Er zijn voldoende alternatieven die zonder deze nadelen (en subsidies) rendabel te maken zijn! Denk bijvoorbeeld eens aan de inzet van aardwarmte, alleen op daken zonnepanelen en of de bouw van een Thoriumcentrale op bijvoorbeeld het Nobel-terrein in de Kollumerwaard. ELP-NEF streeft naar een niet weersafhankelijke energieopwekking."

24. Scholen samen

Om het basisonderwijs in de dorpen te behouden, moet de gemeente openbare en bijzondere scholen zoveel mogelijk in één gebouw onderbrengen.

Eens

"Het CDA hecht aan Christelijk basisonderwijs, maar als een basisschool in een dorp niet zelfstandig verder kan (omdat er te weinig leerlingen zijn), kiest het CDA voor een samenlevingsschool zodat de identiteiten van de scholen behouden kunnen blijven. "

"FNP is voorstander voor goed onderwijs. Mocht sluiting dreigen voor basisscholen door een terugloop van leerlingen, dan zal ingezet moeten worden op samenwerkingsscholen om spreiding en kwaliteit te kunnen behouden."

"Kinderen moeten, ondanks de afname van het aantal leerlingen, op zo kort mogelijke afstand van huis onderwijs kunnen blijven volgen. Eventueel wil S!N scholen in de grote kernen samenvoegen om de kleine scholen op de dorpen open te kunnen houden."

"Wij vinden dat er niet nog meer basisscholen uit dorpen moeten verdwijnen. Maar daar waar er meerdere scholen in een dorp zijn, moet er samengewerkt worden om het onderwijs in het dorp te behouden."

"De VVD is voorstander van brede scholen. School is belangrijk voor de mienskipszin en heeft vaak een centrale rol binnen een dorp."

"ELP-NEF wil zo snel mogelijk een huisvestingsplan scholen in de nieuwe gemeente met alle aspecten daarbij. Genoeg aanbod, bereikbaarheid, kwaliteit van gebouwen en leerstof. Ook in de dorpen daar waar mogelijk de school behouden."

"Het betekent het behoud van het onderwijs op de dorpen."

Geen van beide

"Dit is sterk situatie- en dus dorpsafhankelijk. Waar dat in het ene dorp niet anders kan (al het basisonderwijs in één gebouw), bestaat er in een ander dorp geen noodzaak."

Oneens

"Dit is lokaal maatwerk met lokaal draagvlak als uitgangspunt. Dit moet de gemeente niet van bovenaf willen opleggen. Wel openstaan voor deze mogelijkheid."

25. Landbouwgrond

De gemeente moet tegengaan dat landbouwgrond in Noardeast-Fryslân wordt omgezet in natuur.

Eens

"In elke geval moet er een zorgvuldige afweging plaats vinden in het onomkeerbaar ingrijpen in het landschap."

Geen van beide

"Als er al sprake zou zijn van een natuuropgave, dan kan een boer daar alleen op vrijwillige basis grondeigendom voor beschikbaar stellen. "

"Op basis van vrijwilligheid mag de agrariër dat zelf bepalen."

Oneens

"FNP streeft naar meer harmonie tussen landbouw, natuur en landschap, dat wil zeggen naar een natuur-inclusieve landbouw en biodiversiteit."

"Natuurgebieden zijn juist erg belangrijk voor het stimuleren van de rijkdom aan planten, dieren en insecten. Die biodiversiteit staat op dit moment erg onder druk."

"Wij zijn groot voorstander van bio-diversiteit. Dus moet er meer ruimte komen voor andere gewassen, voor insecten en voor de natuur in het algemeen. Dit mag niet ten koste gaan van de boeren, die voor hun inkomen afhankelijk zijn van die gronden."

"De Waddenpartij is voor uitbreiding van natuurgebieden. De gemeente moet onderzoeken hoe langs de Waddenzee een strook van 7 km omgezet kan worden naar een gebied waar de natuur op de eerste plaats komt. Dit hoeft geen natuurgebied in de klassieke zin te zijn, combinatie met extensief gebruik is goed voorstelbaar. Het waddengebied moet een ecosysteem worden waar èn mensen èn dieren optimaal kunnen leven en van het leven genieten."

"ELP-NEF wil boeren hier in eerste instantie een eigen stem in geven. Wil een boer verkopen, dan hebben wij er - mits het in te passen is in de omgeving - geen problemen mee. ELP-NEF zal nooit meewerken aan gedwongen omzetting. Als het binnen de wettelijke kaders past is het ook moeilijk tegen te houden."

"Indien een boer/organisatie landbouwgrond wil omzetten in natuur moet dat mogelijk zijn."

26. Referendum

De gemeente moet bij grote beslissingen een referendum organiseren.

Eens

"FNP vindt dat de macht over de overheid van het volk is. Het openbaar bestuur moet de mensen zo veel mogelijk betrekken bij het openbare bestuur."

"Wij vinden het zeer belangrijk dat bij ingrijpende beslissingen de bewoners hun mening kunnen geven. Daarbij is een referendum een goed middel."

"Absoluut, wij van ELP-NEF vinden dat de inwoners de mogelijkheid moeten hebben hun stem te laten horen middels een bindend referendum."

"Om de burger meer bij de politiek te betrekken, kan dit wel een optie zijn."

Geen van beide

Oneens

"Het CDA is geen voorstander van referenda. Het vergroot en verscherpt de tegenstellingen in de samenleving in plaats van dat er draagvlak komt voor een voorstel. Het organiseren van referenda kost bovendien veel gemeenschapsgeld. En dat geld steekt het CDA liever in goede ouderenzorg, goed onderwijs en in een sterk mienskip. "

"De gemeente moet de burgers in het voortraject stimuleren inbreng te leveren en daarover het gesprek aan te gaan. Ook de gemeenteraad moet daarbij steeds op tijd contact leggen met groepen burgers. Een open verkenningstraject is de basis voor een zorgvuldig besluitvormingsproces in een later stadium met ruimte voor uitwisseling van standpunten."

"De wettelijke basis voor een referendum ontbreekt. S!N vindt wel dat de communicatie richting inwoners moet worden verbeterd en dat er meer moet worden ingezet op de inspraak van burgers."

"Volksvertegenwoordigers worden een keer per vier jaar gekozen. Uit onderzoek blijkt dat referenda de democratie vertragen."

"Grote beslissingen vergen brede kennis van het onderwerp. Om een afgewogen oordeel te kunnen geven over alle aspecten (financiële aspecten, impact, milieu, wet- en regelgeving etc.) is specialistische kennis noodzakelijk. Bij een kleine, lokale beslissing kan een volksraadpleging wel een goed beleidsinstrument zijn."

27. OZB

De gemeente moet dorpshuizen vrijstellen van onroerendezaakbelasting (OZB).

Eens

"Dorpshuizen zijn dé ontmoetingsplekken in de dorpen. Zie bieden onderdak aan het verenigingsleven en aan vele voorzieningen. Omdat dorpshuizen bestaan dankzij de inzet van vrijwilligers, moeten we onze dorpshuizen belonen in plaats van belasten. Daarom wil het CDA de OZB op de dorpshuizen afschaffen. "

"FNP is van mening dat dorpshuizen maatschappelijke voorzieningen zijn en daarom vrijgesteld moeten worden van OZB."

"Voor het in stand houden van de leefbaarheid in de dorpen zijn vitale dorpshuizen van belang. Een OZB-heffing kan het voorbestaan van een dorpshuis bedreigen."

"S!N wil dorpshuizen steunen bij renovatie en plannen voor verduurzaming. Ook vinden wij dat dorpshuizen geen OZB hoeven te betalen, zoals nu wel het geval is."

"Dorpshuizen vormen het hart van de dorpen. Zij bieden de inwoners een ontmoetingsplek. Vrijstelling van OZB maakt het de besturen van de dorpshuizen makkelijker deze open te houden."

"Voorzieningen staan onderdruk, dorpshuizen zijn belangrijke centra om elkaar te ontmoeten en gezamenlijke activiteiten te ontplooien. Dorpshuizen zijn eigendom van de gemeenschap en kunnen dus vrijgesteld worden van onroerendezaakbelasting."

"Dorpshuizen zijn dikwijls 'verbindend' in een dorp. De Waddenpartij wil dit stimuleren en dorpshuizen vrijstellen van onroerendezaakbelasting is een goed plan. Evenals het op peil houden van voorzieningen: goede kinderopvang en goed basisonderwijs, maar ook uitgaansmogelijkheden, goede sport-, muziek- en cultuurverenigingen, etc. En, niet te vergeten: werkgelegenheid. "

Geen van beide

Oneens

"De OZB zit verwerkt in de gemeentelijke subsidies richting dorpshuizen. Vrijstelling van OZB voor dorpshuizen en of MFC is niet nodig. De vrijstelling mag van ELP-NEF ook nooit leiden tot concurrentievervalsing richting snackbar, café en/of restaurant of welke andere commerciële instelling dan ook. "

"Een dorpshuis dat marktconforme prijzen hanteert is geen concurrent van de plaatselijke horeca. Bij een niet sluitende exploitatie is er altijd de mogelijkheid om maatwerk te regelen."

28. Boerenbedrijf

De gemeente moet boeren altijd toestaan om bij hun boerenbedrijf bijvoorbeeld een winkel of een camping te openen.

Eens

"Vanzelfsprekend zal een minicamping net als een boerderijwinkel zorgvuldig ingepast moeten zijn in de omgeving met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit."

"Bij de vaststelling of wijziging van bestemmingsplannen moet hier rekening mee worden gehouden. "

"In het kader van vrij ondernemerschap vindt de VVD dat dit moet kunnen. Landschappelijke inpassing is natuurlijk van toepassing."

"Schone bedrijvigheid en 'duurzaam toerisme' die er op gericht zijn meer mensen van het waddengebied te laten genieten, daar is de Waddenpartij helemaal voor. Lokaal boodschappen doen is verstandig. Bovendien is het belangrijk dat boeren kansen krijgen hun onderneming te ontwikkelen weg van het huidige model van steeds intensievere landbouw en veeteelt."

"Boeren zijn ondernemers en moeten dan ook net als alle ondernemers de ruimte krijgen om te ondernemen."

"Dit geeft de ondernemer de kans om een aanvulling op het inkomen te genereren. Het brengt diversiteit, het bevordert toerisme en betekent een promotie van de streek."

Geen van beide

Oneens

"Niet altijd! Wel ruimte voor groei en nevenactiviteiten voor boeren. Met bijvoorbeeld boerenwinkels en streekmarkten voor streek- en fairtrade producten."

"FNP is voorstander voor nevenactiviteiten van boerenbedrijven die aansluiten bij de hoofdbedrijfsvoering. 'Altijd' is een te breed begrip."

"S!N is positief over nevenactiviteiten voor boeren, maar ‘altijd toestaan’ gaat ons te ver. Er moeten niet te veel winkels en campings bij boerenbedrijven komen."

29. Gaswinning

De gemeente moet haar medewerking aan de gaswinning stoppen, ook als het Rijk dan het extra geld voor welzijn, cultuur en sport weer intrekt.

Eens

"FNP laat zich niet chanteren."

"Zolang harde garanties voor veiligheid en schadevergoeding ontbreken moeten we inzetten op stopzetten van gaswinning. Omgekeerde bewijslast is van groot belang. Pas wanneer de veiligheid en ook de leefbaarheid gegarandeerd is, kan gaswinning lokaal weer bespreekbaar worden. Negatieve effecten moeten in dat geval voor de lange termijn met forse inzet gecompenseerd worden. Toekomstperspectief voor komende generaties moet dan vooraf geregeld zijn bij bestaande en nieuwe winningsplannen."

"Wij zijn mordicus tegen de plannen voor gaswinning bij Ternaard die voor een groot deel onder onze kwetsbare Waddenzee plaats zullen vinden. Wij zijn ook tegen het omgevingsproces voor de gaswinning bij Ternaard dat bedoeld is om geld te slaan uit de gaswinning, omdat je daarmee feitelijk al ‘ja’ zegt tegen de gaswinning."

"Wij willen in Noardeast-Fryslân geen Groningse toestanden. Wij zijn voorstander van de bescherming van onze regio en het waddengebied. Daarbij past gaswinning niet. Ook niet als we daar extra geld voor zouden krijgen."

"Geen nieuwe gaswinning (bij Ternaard), onmiddellijk stoppen met fracken (bij Blija) en bestaande vergunningen voor winning terugdraaien (bij Moddergat en Anjum). De gemeente moet zich vol inzetten om dat te bereiken. Dat gaat verder dan stoppen met medewerking, de gemeente moet actief gaan onderzoeken welke mogelijkheden zij heeft gaswinning tegen te gaan. De subsidies van de NAM voorkomen niet dat de Waddenzee verdrinkt. "

Geen van beide

"Het Rijk en de NAM zijn verantwoordelijk voor de gaswinning. De VVD vindt dat er een evenwicht moet zijn tussen de baten en lasten. Een goede schaderegeling en omgekeerde bewijslast. "

"De gemeente heeft hier geen zeggenschap in. Mocht de overheid alsnog besluiten tot gaswinning, dan moet de gemeente haar uiterste best doen om tot een goede schaderegeling te komen. Daarnaast moet er in samenwerking met de overheid voor zorg worden gedragen dat Noardeast-Fryslân als eerste gemeente in Nederland gasloos wordt."

Oneens

"Het CDA is tegen gaswinning. Helaas is de gemeente geen baas over eigen grond. Het Rijk beslist of er hier geboord mag worden. Als de gemeente niet meewerkt, gaat het Rijk (NAM) rustig door met gaswinning, maar dan zónder betrokkenheid van inwoners en zonder geld voor het gebied. Het CDA wil daarom dat de gemeente wél aan tafel zit en de inwoners erbij betrekt in plaats van weg te lopen en met lege handen te staan."

"Stoppen, starten of minderen van gaswinning wordt bepaald door het Rijk."

Zijn er onderwerpen die u extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resulaat.

Extra belangrijke onderwerpen

Welke partijen wilt u meenemen in het resultaat?

U kunt kiezen voor alle partijen, die aan de verkiezingen deelnemen. U kunt ook een eigen selectie maken van tenminste drie partijen.

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

Uw mening komt het best overeen met:

0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst

Selecteer hieronder de partijen die u met elkaar wil vergelijken

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

1. Friese sporten Extra belangrijk

De gemeente moet meer geld steken in Friese sporten als fierljeppen en kaatsen.

 • Uw mening:
 • CDA: Oneens

  "Wel voor het promoten van sport in het algemeen. Sport is gezond, het brengt mensen bij elkaar, versterkt de mienskipzin en draagt bij aan het welzijn in de buurt en het welzijn van van mensen."

 • FNP: Eens

  "FNP wil dat Fryske sporten zoals kaatsen, fierljeppen, skûtsjesilen en Frysk dammen een plek krijgen in de sport-cultuurnota."

 • ChristenUnie: Eens

  "Meer geld steken in deze en ook andere sporten moet doelgericht zijn. Daarbij moet er vooral ingezet worden op mensen met een kleine beurs, zodat die jeugd ook echt mee kan doen en wordt gestimuleerd."

 • S!N: Oneens

  "S!N vindt dat de gemeente geld moet steken in alle sporten, niet alleen de Friese."

 • PvdA: Eens

  "De PvdA is sterk voorstander van het behoud van culturele waarden. Daarbij passen deze typisch Friese sporten. Daarnaast kan dit de aantrekkelijkheid van onze regio voor recreatie en toerisme vergroten."

 • VVD: Oneens

  "Sporten is erg belangrijk. De VVD vindt dat alle sporten toegankelijk moeten zijn en dat er geen sporten bevoordeeld moeten worden."

 • Waddenpartij: Eens

  "Sport in het algemeen is goed voor gemeenschapszin en is gezond. Friese sporten zijn daarop vanzelfsprekend geen uitzondering. Waarbij de Waddenpartij geduldig wacht op de eerste Tesla-cross in Blija."

 • ELP-NEF: Eens

  "ELP-NEF wil extra aandacht voor de Friese Cultuursporten: autocross, kaatsen, fierljeppen. ELP-NEF wil de Friese Cultuur behouden en waar mogelijk uitbreiden."

 • Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân: Oneens

  "Alle sporten verdienen aandacht en onze steun!"

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

2. Waarborgfonds Extra belangrijk

De gemeente moet samen met het Rijk en de NAM geld steken in een waarborgfonds voor schade die in de toekomst kan ontstaan door de gaswinning.

 • Uw mening:
 • CDA: Oneens

  "Het CDA is tegen gaswinning. Helaas is de gemeente geen baas over eigen grond. Het Rijk bepaalt of er hier gas geboord mag worden. Het CDA vindt dat de gemeente zich fel moet blijven verzetten tegen gaswinning in onze gemeente. En bij schade ? Deze moet niet door de gemeente maar door het Rijk worden vergoed. Direct en volledig."

 • FNP: Oneens

  "De FNP is tegen gaswinning, maar vindt dat als er geen ontkomen meer aan is dat er vooraf goede afspraken gemaakt moeten worden. Er moet een waarborgfonds komen voor mensen die schade hierdoor oplopen. Het waarborgfonds moet gevuld worden door het Ministerie van Economische Zaken."

 • ChristenUnie: Oneens

  "De gemeente heeft geen gasinkomsten en kan dus niet meebetalen aan een noodzakelijk waarborgfonds. Samen met inwoners, lokale bedrijven, provincie en Wetterskip moet de gemeente zich hier wel hard voor maken."

 • S!N: Oneens

  "S!N vindt dat niet de gemeente, maar het Rijk en de NAM geld in een waarborgfonds voor de eventuele schade door gaswinning moeten steken."

 • PvdA: Eens

  "Onze inwoners mogen nooit de dupe worden van besluiten van overheden om onder hun bezittingen grondstoffen te gaan winnen. Om te voorkomen dat er Groningse situaties ontstaan wil de PvdA van te voren regelen dat eventuele schade zal worden vergoed. Dit moet een onafhankelijk waarborgfonds zijn om niet afhankelijk te zijn van degenen die de schade veroorzaken."

 • VVD: Oneens

  "Het Rijk en de NAM zijn verantwoordelijk voor de schade die ontstaat."

 • Waddenpartij: Oneens

  "Zo'n fonds zal er moeten zijn omdat er gas gewonnen moet worden en (meer) schade gemaakt. Daarom is de Waddenpartij tegen zo'n waarborgfonds. Geen nieuwe gaswinning, onmiddellijk stoppen met fracking en bestaande vergunningen voor winning terugdraaien. De gemeente moet zich vol inzetten om dat te bereiken. De Waddenzee is uniek in de wereld en essentieel voor veel vogelsoorten. Wat de NAM daar stuk maakt, kan ze niet herstellen, laat staan 'vergoeden'."

 • ELP-NEF: Eens

  "ELP-NEF wil niet alleen geld voor eventuele gevolgschade regelen maar ook voor het in de toekomst realiseren van een Thorium centrale. De ontwikkeling hiervan zal zorgen voor blijvende hoogwaardige kennis binnen de gemeente. ELP-NEF wil wel een 0-meting voor afgeven van een nieuwe vergunning om te boren naar gas."

 • Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân: Oneens

  "De gemeente is niet verantwoordelijk voor eventuele schade. De schade dient vergoed te worden door de veroorzakers."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

3. Zorgkosten Extra belangrijk

De gemeente mag niet meer uitgeven aan zorgkosten dan wat ze daar van het Rijk voor krijgt.

 • Uw mening:
 • CDA: Oneens

  "Onze ouderen en kwetsbare mensen verdienen de zorg die ze nodig hebben! Het Rijk heeft de zorg overgeheveld naar de gemeente, maar daar niet het bijpassende budget bij gegeven. Het CDA vindt dat we zuinig met het zorggeld moeten omgaan, maar als we voor dat geld niet de zorg kunnen leveren die nodig is, moet de gemeente bijspringen. "

 • FNP: Eens

  "FNP vindt dat het rijksbudget leidend is. Elke inwoner krijgt de zorg die men nodig heeft. "

 • ChristenUnie: Oneens

  "De kosten moeten zonder meer in de hand gehouden worden. Als er echter grote problemen spelen dan moet de gemeente wel alle noodzakelijke hulp bieden. In dit laatste geval kan de inzet van eigen middelen van de gemeente soms noodzakelijk zijn."

 • S!N: Oneens

  "Het is S!N een doorn in het oog dat miljoenen euro’s die eigenlijk bedoeld zijn voor het Sociaal Domein (WMO, jeugdzorg en participatiewet), de laatste jaren in de algemene reserve verdwenen om andere gaten in de gemeentebegroting te dichten. Dat geld moet gebruikt worden voor de verbetering van het WMO-vervoer door Jobinder, voor de armoedebestrijding en het tegengaan van wachtlijsten in de zorg."

 • PvdA: Oneens

  "Wij vinden dat de gemeente een zorgplicht heeft. Als de rijksmiddelen daar in een jaar niet toereikend voor zijn dan zal er uit de, voor dit doel opgebouwde, reserves moeten worden geput. Dit moet wel zoveel mogelijk beperkt worden door beter in te kopen, meer aan preventie te doen en beter te monitoren wat er precies gebeurt."

 • VVD: Oneens

  "Zorg komt op de eerste plaats: een openeindregeling."

 • Waddenpartij: Oneens

  "Niet meer uitgeven dan wat de gemeente krijgt, betekent soms dat mensen te horen krijgen dat bepaalde zorg helaas niet meer geleverd kan worden. Dit vindt de Waddenpartij onwenselijk. Hoe moeilijk het financieel ook kan zijn, zorg die nodig is, moet verstrekt worden. De Waddenpartij is zeer kritisch over de bezuiniging die het Rijk met de decentralisatie heeft doorgevoerd. Hiervan mag degene die zorg nodig heeft, niet de dupe worden."

 • ELP-NEF: Oneens

  "De gemeente dient slim en berekenend zorg aan te bieden. Hierin is PREVENTIEF het toverwoord. ELP-NEF vindt dat de gemeente ook bij onvoldoende budget verantwoordelijk blijft voor de juiste zorg."

 • Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân: Oneens

  "De zorg is leidend, niet het budget. Een inwoner moet de zorg krijgen die hij/zij nodig heeft."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

4. Sluitingstijden Extra belangrijk

De sluitingstijden van cafés, restaurants en discotheken moeten volledig vrij worden.

 • Uw mening:
 • CDA: Oneens

  "Het CDA vindt vrije sluitingstijden in het nachtelijk uitgaansleven geen goede zaak. Het leidt tot meer alcoholgebruik, meer overlast op straat en meer agressie in het uitgaansleven. Het CDA wil het overmatig alcoholgebruik onder jongeren en de overlast op straat juist tegenaan. Daar horen sluitingstijden bij. "

 • FNP: Oneens

  "FNP is hier geen voorstander van, omdat 24h economie niet past binnen onze plattelandscultuur."

 • ChristenUnie: Oneens

  "Voor openbare orde en veiligheid zijn duidelijke kaders voor vooral toegangstijden van groot belang. "

 • S!N: Eens

  "S!N vindt dat de betreffende ondernemers zelf moeten kunnen beslissen wanneer ze sluiten. Het zorgt voor meer spreiding van het uitgaanspubliek en gaat daarmee mogelijke overlast tegen. Eigenaren van cafés, restaurants en discotheken zijn mee verantwoordelijk voor een goed en rustig vertrek van hun bezoekers."

 • PvdA: Oneens

  "De PvdA is voorstander van beperking van het gebruik van genotsmiddelen. Daar valt alcohol ook onder. Wij willen tevens overlast beperken. Die twee doelen passen niet bij een onbeperkte openstelling van horecagelegenheden."

 • VVD: Eens

  "Ter voorkoming van overlast op straat. Er ontstaan problemen met taxivervoer bij het afspreken van sluitingstijden. "

 • Waddenpartij: Eens

  "De Waddenpartij vindt dat 'vroege' sluitingstijden alleen opgelegd hoeven te worden als maatregel tegen veelvuldig gebleken overlast."

 • ELP-NEF: Eens

  "ELP-NEF wil geen sluitingstijden meer opleggen. Geen beperkingen. Vrije sluitingstijden bevordert langzame leegloop van de horecagelegenheden, voorkomt samenscholingen bij bijvoorbeeld het wachten op een taxi en de daarmee samenhangende ergernissen voor de omwonenden."

 • Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân: Oneens

  "Het hanteren van vaste sluitingstijden geeft duidelijkheid voor ondernemer, personeel en bezoekers."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

5. Gasaansluiting Extra belangrijk

Nieuwe woningen moeten nog steeds een gasaansluiting kunnen krijgen.

 • Uw mening:
 • CDA: Eens

  "Tot 1 juli was een gasaansluiting in élke woning wettelijk verplicht. Het CDA is blij dat die plicht er niet meer is. Want duurzame energie is de toekomst. Maar dat moet voor huishoudens wél betaalbaar zijn. Omdat alternatieven nog erg duur zijn en het CDA kopers niet op kosten wil jagen, moet een gasaansluiting in uitzonderingsgevallen nog mogelijk zijn."

 • FNP: Oneens

  "Vanaf juli 2018 is het landelijk bij wet geregeld dat er geen nieuwe gasaansluitingen volgens het bouwbesluit in nieuw te bouwen woningen mogen worden aangesloten. FNP streeft naar een zo hoog mogelijk zelfvoorzienend energiegebruik in 2050. "

 • ChristenUnie: Oneens

  "Dit is sinds kort landelijk al niet meer toegestaan. Daar gaan we lokaal niet van afwijken."

 • S!N: Eens

  "Als groene partij zijn we erg voor duurzame energie. Nieuwe woningen moeten dan ook zoveel mogelijk van het gas af, maar zolang er nog onvoldoende duurzame energie wordt opgewekt, kunnen we nog niet in alle gevallen zonder gas."

 • PvdA: Oneens

  "Als Nederland voor 2030 een kwart van alle huizen gasvrij wil hebben, moeten er in ieder geval geen nieuwe huizen met een gasaansluiting worden gebouwd. Een dergelijke investering doe je voor 40 jaar of langer en dan is wat ons betreft gas helemaal uit Nederland verdwenen."

 • VVD: Oneens

  "Geleidelijk moeten we van het gas af dit in het kader van duurzaamheid. De fractie van de VVD staat open voor onderzoek naar alternatieve energiebronnen zoals bijvoorbeeld getijdenenergie. De VVD is voor goede en eerlijke voorlichting over de mogelijkheden van opwekken van duurzame energie."

 • Waddenpartij: Oneens

  "Nieuwe huizen van gasaansluitingen voorzien, terwijl Nederland van het gas afgaat, is onverstandig. Het is goedkoper een nieuwe woning direct op te leveren zonder dat er gas gebruikt wordt voor verwarmen, warm water en koken, dan dat die overstap later nog een keer gemaakt moet worden."

 • ELP-NEF: Eens

  "Zonder een goed alternatief is dit het streven van ELP-NEF. Ook al mag er geen gas meer door de leiding, zijn wij van mening dat wel de gasleiding aanwezig moet zijn, deze kan dan in de toekomst mogelijk gebruikt worden voor waterstof. Later aanleggen van deze leidingen zal vele malen duurder zijn."

 • Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân: Oneens

  "Als je tegen gaswinning bent, kun je niet akkoord gaan met gasaansluitingen in nieuw te bouwen woningen. Bij nieuwe woningen kan bij de bouw rekening gehouden worden met alternatieven en zo mogelijk van subsidies gebruik worden gemaakt."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

6. Nieuwbouw Extra belangrijk

De gemeente moet nieuwbouw buiten de bestaande dorpsgrenzen tegengaan.

 • Uw mening:
 • CDA: Oneens

  "Het CDA vindt dat de woningbouw in de dorpen (koop én huur) moet aansluiten op de behoefte en vraag van het dorp. Woningbouw moet bij voorkeur in de dorpskern plaatsvinden, maar als daar geen ruimte is, moet bebouwing ook mogelijk zijn buiten de dorpskern als het past in het beschermd dorpsgezicht. Rùmte oan de doarpen."

 • FNP: Eens

  "Om leegloop te voorkomen in de dorpskernen vindt de FNP dat er binnen de dorpskernen gebouwd moet worden. "

 • ChristenUnie: Oneens

  "Als er binnen de dorpsgrenzen geen ruimte meer te vinden is voor nieuwbouw, dan moet bij concrete behoefte uitbreiding buiten de dorpsgrens mogelijk zijn."

 • S!N: Oneens

  "Onze voorkeur gaat uit naar uitbreiding binnen de dorpsgrenzen, maar als er behoefte is, sluit S!N nieuwbouw buiten de dorpsgrenzen niet uit."

 • PvdA: Geen van beide

  "De PvdA ziet woningbouw het liefst binnen de bestaande kernen. Als er grote behoefte is aan nieuwe woningen in een bepaald dorp, dan valt bouw buiten de dorpsgrenzen te overwegen. Hierbij dient er rekening te worden gehouden met de waarden van het gebied."

 • VVD: Eens

  "We zijn voor inbreiding. Wanneer het hele dorp vol zit, dan pas uitbreiding. Woningbouw in de kleine kernen is een belangrijk aandachtspunt. Het verdelen van het woningcontingent in de regio door de provincie is een belangrijk aandachtspunt. Met andere woorden: wij willen ook nieuwe woningen in de kleine dorpskernen."

 • Waddenpartij: Eens

  "Noardeast-Fryslân is een grootse gemeente met meer dan vijftig dorpen en een stad. Dit karakteristieke landschap blijft behouden. Nieuwbouw buiten de huidige bebouwde kommen is onwenselijk; eerst worden leegstaande panden gerestaureerd, gerenoveerd of afgebroken voor herbouw. Voor nieuw- of herbouw wordt alleen een vergunning afgegeven als sprake is van duurzame bouwmaterialen en een energieneutrale woning of bedrijfspand."

 • ELP-NEF: Oneens

  "Wat ELP-NEF betreft kunnen we niet krampachtig blijven vasthouden aan behoud van oud dorp. We leven in het heden met nieuwe inzichten van bouwen."

 • Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân: Oneens

  "Inbreiden verdient de voorkeur maar mag geen belemmering zijn voor uitbreiding."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

7. Tegenprestatie Extra belangrijk

Mensen in de bijstand hoeven geen tegenprestatie te leveren.

 • Uw mening:
 • CDA: Oneens

  "Het CDA vindt dat iedereen mee moet kunnen doen in de samenleving en zich naar vermogen inzet voor de mienskip. Daarom mag er een tegenprestatie worden gevraagd aan mensen met een bijstandsuitkering. Met vrijwilligerswerk, een beschutte werkplaats of een werkervaringsplaats. Want meedoen leidt tot persoonlijke ontplooiing en sociaal contact. "

 • FNP: Oneens

  "FNP is van mening dat mensen met een uitkering zich naar vermogen als vrijwilliger moeten inzetten voor de eigen woonomgeving."

 • ChristenUnie: Geen van beide

  "Het activeren van mensen uit de bijstand om de kans op werk te vergroten is prima. Het leveren van een tegenprestatie mag niet het doel zijn."

 • S!N: Oneens

  "S!N vindt dat iedereen die daartoe in staat is, een bijdrage moet leveren aan de samenleving. Die bijdrage zou ook kunnen in de vorm van vrijwilligerswerk met behoud van uitkering."

 • PvdA: Eens

  "De PvdA is van mening dat mensen in de bijstand daar niet vrijwillig in zitten. Wij vinden dat mensen zoveel mogelijk moeten worden geholpen aan het werk te gaan. Maar als dat niet mogelijk is dan moet men niet alsnog gedwongen worden op een andere manier de bijstandsuitkering te "verdienen". Wij vinden wel dat inzet om iets voor anderen te betekenen beloond moet worden. Een plus op de bijstand kan dus wel verdiend worden."

 • VVD: Oneens

  "Mensen moeten naar vermogen een tegenprestatie leveren aan de gemeenschap. De VVD vindt begeleiding van mensen naar een betaalde baan zeer belangrijk. Verantwoordelijkheid en voor jezelf kunnen zorgen verkleinen het sociale isolement."

 • Waddenpartij: Eens

  "De Waddenpartij raadt het werkzoekenden aan nuttig vrijwilligerswerk te doen om zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de samenleving (en om een sociaal isolement te voorkomen), maar... de bijstandsuitkering is een voorziening voor levensonderhoud, ook in de hoogte (laagte). Het past niet aanvullende voorwaarden te stellen. De Participatiewet is gebleken mislukt en de gemeente moet zich inspannen voor een fatsoenlijk alternatief."

 • ELP-NEF: Oneens

  "Ieder in Nederland dient zijn of haar steentje bij te dragen aan de economie. Bijstand is een vangnet voor als het even niet gaat. Iets terug doen is zeker ook goed en men blijft ook in het werkritme."

 • Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân: Oneens

  "Iedereen kan een waardevolle bijdrage leveren aan de maatschappij. Dit kan bijv. door vrijwilligerswerk, mantelzorg of anders."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

8. Dorpsbudget Extra belangrijk

Elk dorp en elke stadswijk moeten een geldbedrag krijgen dat ze zelf mogen uitgeven aan voorzieningen als een dorpshuis en de plantsoenen.

 • Uw mening:
 • CDA: Eens

  "Het CDA vindt een dorpsbudget voor elk dorp en elke wijk waar inwoners zelf de beschikking over krijgen een goede zaak. Want de inwoners zelf weten het beste wat er speelt en wat er nodig is om het dorp of de wijk leefbaarder te maken (sociaal, fysiek en veilig)."

 • FNP: Eens

  "FNP is van mening dat er gebruik gemaakt moet worden van de eigen kracht van de dorpen en wijken en dat daarbij een dorps-of wijkfonds noodzakelijk is om met nieuwe initiatieven aan de slag te gaan."

 • ChristenUnie: Eens

  "Onder de voorwaarde dat een dorp dit zelf ook wil en kan waarmaken. Dit moet de gemeente niet willen opleggen aan een dorp. Het moet een eigen keus zijn van de dorpsgemeenschap."

 • S!N: Eens

  "De verenigingen voor dorpsbelangen en de wijkraden spelen daarin een belangrijke rol."

 • PvdA: Eens

  "Wij zijn groot voorstander van betrokkenheid van de inwoners bij het reilen en zeilen in de dorpen en wijken. Daarbij past wat ons betreft een eigen budget."

 • VVD: Eens

  "De VVD pleit voor een dorpsbudget. De hoogte van het budget wordt vastgesteld door het aantal bewoners. Coördinatie vindt plaats met de gemeente via een dorpscoördinator."

 • Waddenpartij: Oneens

  "Hoewel sympathiek, is het volgens de Waddenpartij geen verstandig idee ELK dorp geld te geven. Deze minibudgetjes per dorp of wijk veroorzaken regelmatig dat er geld wordt uitgegeven "omdat we het nog hebben". Beter lijkt het de Waddenpartij dat de gemeente een fors budget beschikbaar houdt voor alle goede lokale ideeën uit welk dorp of welke wijk dan ook."

 • ELP-NEF: Oneens

  "Onderhoud van deze zaken blijft de verantwoording van de gemeente."

 • Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân: Eens

  "We zijn voorstander van een dorpen- en wijkenfonds waarbij de inwoners zelf kunnen beschikken over een budget dat aangewend kan worden om de kwaliteit van de leefbaarheid te verhogen in hun eigen omgeving."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

9. Biologische landbouw Extra belangrijk

De gemeente moet meer subsidie geven aan biologische landbouw.

 • Uw mening:
 • CDA: Oneens

  "Subsidie is een tijdelijke maatregel. Biologische landbouw moet het hebben van de markt: vraag en aanbod. "

 • FNP: Eens

  "De FNP streeft naar meer harmonie tussen landbouw, natuur en landschap, dat wil zeggen naar een natuur-inclusieve landbouw en biodiversiteit. Alternatieve milieuvriendelijke vormen van landbouw moeten gestimuleerd worden, zoals boeren die geheel overgaan op biologische landbouw en streekproducten. Biodiversiteit is tevens van groot belang voor het in stand houden van de weidevogelpopulatie."

 • ChristenUnie: Oneens

  "Dit is geen taak van de gemeente."

 • S!N: Eens

  "S!N wil stimuleren dat meer boeren biologisch gaan ondernemen en/of meer natuurinclusief gaan boeren."

 • PvdA: Eens

  "Wij vinden dat boeren die over willen stappen op biologische landbouw steun verdienen. Dat kan door ze mogelijkheden te bieden makkelijker over te stappen op duurzame vormen van energie. Wij stellen dan ook een subsidie voor op de aanleg van zonnepanelen op boerenbedrijven die willen overschakelen op biologische landbouw."

 • VVD: Oneens

  "Ondernemers kunnen zelf kiezen wat voor landbouw ze willen bedrijven. Innovaties in de biologische landbouw wil de VVD ondersteunen door mindere regelgeving en eenvoudige procedures."

 • Waddenpartij: Eens

  "De overstap van reguliere naar biologische landbouw is voor boeren een kostbaar en intensief proces. Als gedurende twee jaar volgens biologische principes gewerkt wordt, is het product nog niet biologisch volgens de regels van de keurmerken. De gemeente moet zoeken naar mogelijkheden deze overstap makkelijker te maken, en het vervolgens boeren makkelijker te maken deze overstap te doen, bijvoorbeeld door subsidies."

 • ELP-NEF: Oneens

  "ELP-NEF is tegen stimuleren van een specifieke vorm van landbouw. Wij zijn er voor alle boeren en willen iedereen gelijk behandelen."

 • Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân: Oneens

  "Ook een biologisch bedrijf kan een goede financiële opbrengst genereren. Echter de consument betaalt en bepaalt."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

10. Toeristenbelasting Extra belangrijk

De toeristenbelasting in Noardeast-Fryslân moet omhoog.

 • Uw mening:
 • CDA: Oneens

  "Het CDA wil het toerisme in onze gemeente bevorderen. En dan helpt het niet als we de toeristenbelasting opschroeven. Een gastvrije gemeente voor bezoekers en toeristen is goed voor de lokale economie en de middenstand. En dat leidt weer tot werk voor onze inwoners. Dáár ligt onze prioriteit."

 • FNP: Eens

  "FNP is het ermee eens dat de toeristenbelasting omhoog gaat, mits de inkomsten ten goede komen aan de toeristische en recreatieve voorzieningen"

 • ChristenUnie: Oneens

  "Er moet een balans zijn tussen lasten voor de toeristische sector en investeringen in recreatie door de gemeente. Toeristenbelasting verlagen of verhogen kan geen doel op zich zijn."

 • S!N: Oneens

  "De toeristenbelasting in onze gemeente moet zo laag mogelijk worden gehouden; ook gezien het grote aantal kleinschalige recreatieondernemers in onze regio."

 • PvdA: Oneens

  "Wij willen een aantrekkelijke regio zijn voor toeristen. Dus geen verhoging van belasting voor die toeristen."

 • VVD: Oneens

  "Een euro is prima, hoeft niet omhoog."

 • Waddenpartij: Eens

  "De Waddenpartij wil graag 'duurzaam' toerisme stimuleren in het waddengebied. Een hogere toeristenbelasting zou hiervoor fondsen kunnen opleveren. Er zou onderzocht moeten worden wat het niveau is waarmee de totale opbrengst naar verwachting het hoogst is. Ten aanzien van 'Holwerd Aan Zee' geldt dat de Waddenpartij dit initiatief van harte steunt terwijl ze grote moeite heeft met een megahotel bij het IJsbaanbosje."

 • ELP-NEF: Oneens

  "Toerisme is een belangrijke bron van inkomsten in onze nieuwe gemeente en een verhoging van toerismebelasting kan dat tegenwerken."

 • Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân: Eens

  "We streven naar een percentage van het overnachtingstarief. Dit betekent dat een overnachting op de camping minder kost dan een hotelovernachting."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

11. Zonnepanelen Extra belangrijk

De gemeente moet boeren en landeigenaren toestaan om zonnepanelen op hun land te plaatsen.

 • Uw mening:
 • CDA: Oneens

  "Goede landbouwgronden mogen niet opgeofferd mogen worden zolang boerderijdaken nog volop ruimte bieden aan zonnepanelen."

 • FNP: Oneens

  "FNP is voorstander van zonne-energie. FNP is van mening dat een zonneweide een industriële activiteit is, waarvoor geen landbouwgrond opgeofferd dient te worden zolang er nog voldoende alternatieve mogelijkheden zijn, zoals daken van ligboxstallen, bedrijfsgebouwen enz."

 • ChristenUnie: Oneens

  "Er zijn voldoende alternatieven op o.a. daken van gebouwen en overhoekjes. Plaatsing op productieve landbouwgrond is onnodig."

 • S!N: Eens

  "S!N zou graag zien dat de gemeente Noardeast-Fryslân zich gaat profileren als ‘groenste gemeente van Nederland’. Wij juichen initiatieven voor zonneparken, zoals bij Dokkum, Kollum en Munnekezijl, en zonnepanelen op gemeentelijke daken dan ook van harte toe."

 • PvdA: Eens

  "Wij zijn groot voorstander van de ontwikkeling van projecten waar duurzame energie wordt opgewekt. Bijvoorbeeld Jumaheerd bij Kollum. In dat kader past het om dit op meer plaatsen mogelijk te maken."

 • VVD: Oneens

  "De VVD vindt dat we zuinig op landbouwgrond moeten zijn. Er zijn onbenutte daken op stallen waar genoeg ruimte is voor zonnepanelen. De voedselvraag in de wereld neemt toe."

 • Waddenpartij: Eens

  "Zonnepanelen op rijke grond, het is verre van ideaal, maar de Waddenpartij wil ondernemers stimuleren te kijken hoe ze bij kunnen dragen aan de omslag naar duurzaam samenleven in het waddengebied. Hier past niet dat de gemeente initiatieven van boeren om zonnepanelen te plaatsen, gaat tegenhouden. Natuur-inclusieve landbouw, bio-diversiteit en - zo mogelijk - energieneutraal, is geen droom maar de toekomst. "

 • ELP-NEF: Oneens

  "ELP-NEF geeft de voorkeur aan panelen op bebouwing en niet op landbouwgrond."

 • Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân: Eens

  "Het moet inpasbaar zijn in de omgeving en de opbrengsten moeten ten goede komen aan onze inwoners (dus niet aan beleggers en grote energiemaatschappijen)."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

12. Rondweg Wanswert Extra belangrijk

Om Wanswert moet een rondweg komen voor doorgaand verkeer.

 • Uw mening:
 • CDA: Eens

  "Het CDA wil dat de verkeerssituatie in Wânswert snel verbetert. Er wordt te hard gereden op de doorgaande weg, het asfalt is in slechte staat, er is verkeersoverlast en het vrachtverkeer moet door het dorp. Eén van de maatregelen die het CDA snel wil realiseren is een nieuwe rondweg om Wânswert. Goed voor Wânswert. "

 • FNP: Eens

  "FNP is voorstander van een goede bereikbaarheid. De rondweg om Wanswert is een goede aanvulling op het wegennetwerk en zorgt voor een betere leefbaarheid in het dorp."

 • ChristenUnie: Eens

  "Voor verbetering van de verkeersveiligheid is een zorgvuldig ingepaste rondweg noodzakelijk. Hierbij zal ook de provincie gevraagd moeten worden om een bijdrage in de kosten voor de aanleg."

 • S!N: Oneens

  "Als groene partij zijn wij niet meteen voor meer asfalt. Er moet eerst goed gekeken worden naar de noodzaak en de kosten van deze rondweg."

 • PvdA: Eens

  "Dit is al afgesproken voor de nieuwe gemeente. De PvdA zal er op toezien dat dit ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd."

 • VVD: Eens

  "Op dit moment bestaat er een ongewenste verkeersstroom door Wanswert die effect heeft op de veiligheid en leefbaarheid in Wanswert. De VVD is voor een goede doorstroming van het verkeer met de verkeersveiligheid voorop."

 • Waddenpartij: Oneens

  "Het aanleggen van een rondweg verkort de reistijd, maakt het voor meer verkeer aantrekkelijker deze route te kiezen en zo ontstaat een nieuw knelpunt. De Waddenpartij ziet meer in het afremmen van niet-bestemmingsverkeer en in maatregelen die de verkeersveiligheid drastisch verbeteren."

 • ELP-NEF: Eens

  "Veiligheid voor alles. Inwoners hebben daar recht op en het zorgt ook voor minder overlast."

 • Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân: Eens

  "Deze rondweg heeft voor ons prioriteit!"

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

13. Schoolzwemmen Extra belangrijk

De gemeente moet schoolzwemmen betalen voor alle basisschoolkinderen.

 • Uw mening:
 • CDA: Oneens

  "Wel moet de gemeente schoolzwemmen betalen als er thuis financiële problemen zijn."

 • FNP: Eens

  "FNP vindt dat elk kind een zwemdiploma A moet hebben"

 • ChristenUnie: Oneens

  "Het gaat om een bijdrage vanuit de gemeente voor zwemonderwijs voor kinderen van ouders met een kleine beurs. "

 • S!N: Eens

  "S!N vindt het belangrijk dat kinderen sporten en bewegen. In onze waterrijke gemeente is het belangrijk dat kinderen kunnen zwemmen. Schoolzwemmen is ook belangrijk om de zwemvaardigheid te onderhouden."

 • PvdA: Oneens

  "De PvdA wil dat alle kinderen tenminste het A-diploma halen. Voor de meeste kinderen is dat nu al het geval. Voor kinderen waarvan de ouders dat niet kunnen betalen moet de gemeente daaraan bijdragen. Het is niet nodig alle kinderen via de basisschool te leren zwemen."

 • VVD: Oneens

  "Ouders zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de zwemveiligheid. Het is aan de scholen of de zwemlessen in het onderwijsprogramma passen."

 • Waddenpartij: Eens

  "In een waterrijk gebied is een zwemdiploma onontbeerlijk."

 • ELP-NEF: Eens

  "ELP-NEF wil verplicht schoolzwemmen weer terug. In deze waterrijke gemeente vinden wij het een must dat elk basisschoolkind minimaal diploma A moet kunnen halen op de basisschool."

 • Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân: Oneens

  "Scholen ontvangen hiervoor een toelage maar besteden die hier niet aan. Voor ouders met een smalle beurs zijn er mogelijkheden voor financiële ondersteuning (Lauwerspas en Stichting Leergeld)."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

14. Zondagsluiting Extra belangrijk

In de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân moeten de winkels op zondag dicht zijn.

 • Uw mening:
 • CDA: Oneens

  "Op dit moment is er in onze gemeente al een (beperkte) openstelling van winkels op zondag. Een betrouwbare overheid kan dat niet zomaar terugdraaien. Wél moeten we met de winkeliers in de nieuwe gemeente één lijn trekken omdat de openstelling nu overal verschillend is. Het CDA vindt ook dat de winkels op zondagochtend dicht moeten zijn. "

 • FNP: Oneens

  "MKB-ondernemers in de detailhandel mogen zelf bepalen of zij op zondag open zijn of niet. "

 • ChristenUnie: Eens

  "De praktijk is echter dat winkels al deels open zijn op zondagen. Dat zal niet veranderen. De inzet van de ChristenUnie is dan: behoud van ruimte voor de rustdag met bescherming van kleine winkeliers en bescherming van werknemers."

 • S!N: Oneens

  "S!N ziet de zondag als een dag van rust, bezinning en recreatie. Met respect voor de zondagsbeleving van mensen willen wij winkeliers de ruimte geven om zelf te besluiten of ze op zondagmiddag open gaan."

 • PvdA: Oneens

  "De PvdA is van mening dat winkelen op zondag een individuele beslissing is. Zowel van de ondernemer als van de klant. Wel dient er rekening gehouden te worden met de gevoelens van mensen die er anders over denken. Dat betekent dat winkels alleen tussen 12 en 6 op zondagen open mogen."

 • VVD: Oneens

  "De VVD vindt de winkelsluitingswet niet meer van deze tijd. Openingstijden van winkels op zondag vindt de VVD een keuze van de ondernemer zelf. "

 • Waddenpartij: Oneens

  "De Waddenpartij is vóór één rustdag in de hectische week maar... meer nog voor de vrijheid van een ondernemer om zelf te kunnen bepalen of de winkel op zondag open is. De gemeente moet huurcontracten waarin openstelling op zondag verplicht is, tegengaan. "

 • ELP-NEF: Oneens

  "ELP-NEF is voor het vrijgeven van de winkeltijden sluitingswet. Op zondag open, of juist dicht? Dat is wat ons betreft de keuzevrijheid van de ondernemers zelf. Dit geldt dus niet alleen voor de winkels maar voor alle ondernemers."

 • Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân: Oneens

  "Een ondernemer moet de mogelijkheid krijgen om te ondernemen met respect voor andersdenkenden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

15. Lauwersmeer Extra belangrijk

De gemeente moet zich verzetten tegen de waterpeilverhoging in het Lauwersmeer.

 • Uw mening:
 • CDA: Eens

  "Het verhogen van het waterpeil dient het natuurbelang in het Lauwersmeergebied. Maar het is slecht voor omwonenden, recreatieondernemers en de boeren in het gebied. Een hoger waterpeil leidt tot een drassig en verzilt landbouwgebied en schade aan gewassen. Daarom is het CDA tegen de waterpeilverhoging."

 • FNP: Eens

  "FNP is tegen de waterpeilverhoging in het Lauwersmeer, omdat de gevolgen en gevaren op korte en lange termijn onvoldoende bekend zijn. Tevens ontbreekt er tot op heden een goede schaderegeling."

 • ChristenUnie: Eens

  "De nadelen van peilverhoging zijn groter dan de beoogde voordelen."

 • S!N: Oneens

  "S!N is voor de proef met de waterpeilverhoging in het Lauwersmeer. Naar verluid is dat goed voor de ontwikkeling van de natuur in het Lauwersmeergebied. De proef moet goed gemonitord en geëvalueerd worden. Eventuele schade voor omwonenden moet worden vergoed."

 • PvdA: Eens

  "De waterpeilverhoging brengt voor de ondernemers in het gebied, boeren en recreatieondernemers, teveel kosten met zich mee die wat de PvdA betreft niet worden gecompenseerd door de winst in de natuur."

 • VVD: Eens

  "Landbouw zal veel schade ondervinden bij waterpeilverhoging. Bij hevige regenval in de provincie wordt het moeilijk om het water naar de zee te krijgen wanneer het waterpeil in het Lauwersmeer wordt verhoogd. Bovendien is de schaderegeling niet toereikend voor de gebruikers en eigenaren. "

 • Waddenpartij: Oneens

  "Het verhogen van het waterpeil van het Lauwersmeer draagt bij aan rijkere biodiversiteit in het waddengebied. Hierom vindt de Waddenpartij dat deze proef doorgang moet kunnen vinden, te meer omdat de waterveiligheid niet in het geding komt en mogelijke risico's voor bijvoorbeeld verzilting zorgvuldig bewaakt worden. De LTO stelt dat het "nu al een grote uitdaging is om de productieomstandigheden te waarborgen". Dan maar niet, geen probleem."

 • ELP-NEF: Eens

  "ELP-NEF vreest dat dit gevolgen heeft voor boeren rond het Lauwersmeer. Schade van percelen door verzilting en vernatting. ELP-NEF verwacht dat de peilverhoging nadelige gevolgen heeft voor de waterbergingsfunctie van het Lauwersmeer in relatie tot de sterkte van kades en dijken."

 • Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân: Eens

  "Er moet eerst een goede 0-meting alsmede een juiste schaderegeling zijn alvorens hiermee in te stemmen en het project kan starten."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

16. Coffeeshop Extra belangrijk

De gemeente moet de vestiging van een coffeeshop toestaan.

 • Uw mening:
 • CDA: Oneens

  "Drugsgebruik en blowen is niet normaal. Dat moet worden ontmoedigd in plaats van het te ondersteunen met coffeeshops. Drugs zijn slecht voor de volksgezondheid en coffeeshops leiden tot overlast en onveiligheid voor onze kinderen. Daarom is het CDA tegen de komst van een coffeeshop."

 • FNP: Eens

  "FNP vindt dat we een coffeeshop moeten toestaan, waardoor we het softdrugsgebruik beter kunnen regulieren. De coffeeshop heeft een distributiefunctie en geen uitgaansfunctie."

 • ChristenUnie: Oneens

  "Vanuit belang van de gezondheid en ook voor de verkeersveiligheid moet het gebruik van drugs maximaal worden tegengegaan. Een coffeeshop past daar niet bij. Alleen voor medische doeleinden kan specifieke drugs worden toegestaan."

 • S!N: Oneens

  "Op voorhand zijn wij niet voor de vestiging van een coffeeshop. Dit moet eerst beter worden onderzocht."

 • PvdA: Oneens

  "Wij willen het gebruik van genotsmiddelen terugdringen. Daarbij past het ruimte bieden aan een extra gelegenheid daarvoor niet. "

 • VVD: Oneens

  "Het gedogen van een coffeeshop heeft mogelijk een aanzuigende werking op personen van buiten de gemeente, het drugstoerisme. Mede vanwege de relatie tussen drugs en criminaliteit, kan de aanwezigheid van een coffeeshop gevoelens geven van sociale onveiligheid. "

 • Waddenpartij: Eens

  "De meeste negatieve effecten van drugs en drugsgebruik hangen samen met de illegaliteit ervan. Een fatsoenlijk functionerende coffeeshop is beter dan de huidige criminele straathandel die vaak overlast veroorzaakt. Goede voorlichting op scholen over de gevaren van harddrugs zorgt ervoor dat jonge mensen wéten waaraan ze beginnen àls ze eraan beginnen."

 • ELP-NEF: Eens

  "Door de 0-optie is zelfs een discussie over coffeeshops onmogelijk binnen de nieuwe gemeente, Wij van ELP-NEF willen juist wel kunnen spreken over het drugsbeleid en eventuele aanpak."

 • Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân: Eens

  "Op deze wijze is er betere controle en toezicht op het verkopen van soft drugs. Door het handhaven van een 0-optie ontkennen we de problematiek rondom drugsgebruik. Tevens is dit een stap om dit uit de criminaliteit te halen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

17. Fries Extra belangrijk

De gemeente moet zorgen dat op alle basisscholen Fries wordt gegeven.

 • Uw mening:
 • CDA: Oneens

  "Fries is al een verplicht vak op de basisscholen in Friesland. De stelling is overbodig."

 • FNP: Eens

  "Het Frysk is de meest gesproken taal in Noardeast-Fryslân. Een gelijkwaardige positie van het Frysk met het Nederlands is een voorwaarde om een volwaardige Fryske cultuur vorm te kunnen geven."

 • ChristenUnie: Eens

  "De ChristenUnie is voor drietalig onderwijs: naast Nederlands en Fries ook Engelse taalles op de basisschool. De gemeente kan hierover prima afspraken maken met de scholen, maar de gemeente gaat vooral over het faciliteren van het onderwijs met gezonde gebouwen. "

 • S!N: Eens

  "It Frysk en meartaligens fine wy tige wichtich. Wy soenen dan ek graach sjen dat der mear trijetalige skoallen (mei lessen yn it Nederlânsk, Ingelsk en Frysk) yn ús gemeente komme. Ek Frysktalige pjutteboartersplakken en berneopfang kinne op ús stipe rekkenje."

 • PvdA: Eens

  "Dit is een wettelijke plicht. Maar de gemeente moet zich inspannen om de scholen daar ook aan te houden. De PvdA is groot voorstander van meertalig onderwijs."

 • VVD: Oneens

  "Het is niet aan de gemeente om dit te bepalen. In de huidige situatie is het zo dat basisscholen in de oosthoek van de gemeente een vrijstelling hebben voor het vak Fries. Scholen moeten deze vrijstelling zelf aan vragen bij de provincie en onderwijsinspectie. In deze gebieden is men de Friese taal niet machtig. Wat de VVD betreft mag dit zo blijven. "

 • Waddenpartij: Geen van beide

  "Fries is een verplicht basisschoolvak in Friesland, dus ook in Noardeast-Fryslân en dat vindt de Waddenpartij prima. De inspectie van het onderwijs controleert als Rijksdienst de kwaliteit. De Waddenpartij ziet hier geen rol voor de gemeente. Dàt het Frysk als taal behouden moet blijven, is geen punt van discussie. Of in alle gevallen communiceren in het Frysk verstandig is, wel."

 • ELP-NEF: Oneens

  "Dit is voor de ELP-NEF een vrije keuze van de school."

 • Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân: Eens

  "We hechten er veel waarde aan om de Friese cultuur in stand te houden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

18. Kollumerzwaag Extra belangrijk

De gemeente moet het bedrijventerrein in Kollumerzwaag uitbreiden.

 • Uw mening:
 • CDA: Eens

  "Nu de economie aantrekt, is het belangrijk dat er ruimte is voor bedrijven in de dorpen. Dat levert banen op en het is goed voor de leefbaarheid van de dorpen. Als bestaande bedrijven willen uitbreiden en nieuwe bedrijven een plek zoeken, moet er ruimte zijn. Dat geldt zeker ook voor het bedrijventerrein in Kollumerzwaag."

 • FNP: Eens

  "FNP vindt dat lokale werkgelegenheid gestimuleerd moet worden."

 • ChristenUnie: Eens

  "Als er concrete behoefte is, moet er in het op één na grootste dorp van de gemeente een zorgvuldige ingepaste uitbreiding mogelijk zijn voor lokale bedrijven."

 • S!N: Eens

  "S!N is op voorhand niet voor uitbreiding van bedrijventerreinen. Eerst moet gekeken worden of de bestaande bedrijventerreinen in een eventuele uitbreiding kunnen voorzien. In Kollumerzwaag is die uitbreiding wel nodig, zo is ons gebleken. Het is bovendien goed voor de werkgelegenheid."

 • PvdA: Eens

  "Onze regio kent vele (kleinere) MKB-bedrijven die hier echt geworteld zijn. Zo ook in Kollumerzwaag. Groei van die bedrijven en mogelijkheden voor nieuwe bedrijven moeten er blijven. Dus uitbreiding moet mogelijk zijn."

 • VVD: Eens

  "De gemeente moet vraaggericht bedrijventerreinen ontwikkelen. Dit geldt volgens de VVD voor alle dorpen. Stimulering van bedrijven en ondernemerschap staat hoog op de agenda van de VVD. We moeten bedrijven de ruimte geven om zich te vestigen. Dit vergroot de welvaart voor iedereen in de gemeente."

 • Waddenpartij: Oneens

  "Het beleid wat betreft de vestiging van een bedrijf moet anders, gerichter op het soort bedrijvigheid dat de Waddenpartij voor ogen heeft: de gemeente moet investeren ten behoeve van specifieke plannen, dus geen 'voorraad' aanleggen en dan hopen dat een bedrijf zich daar wil vestigen. Er is nu nog voldoende ruimte beschikbaar."

 • ELP-NEF: Eens

  "ELP-NEF wil in elk dorp en stad voldoende ruimte voor ondernemers. Uitbreiding van bestaande terreinen is daarbij één van de mogelijkheden."

 • Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân: Eens

  "Bij concrete vraag - waar dan ook - moet de mogelijkheid aanwezig zijn om uit te breiden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

19. Voorrang Extra belangrijk

Woningzoekenden moeten voorrang krijgen op een sociale huurwoning in het dorp waar ze vandaan komen.

 • Uw mening:
 • CDA: Oneens

  "Het zou urgente woningzoekenden uit andere dorpen minder kansen kunnen geven."

 • FNP: Eens

  "Voor de sociale samenhang en leefbaarheid in de dorpen is het van belang dat oud en jong in eigen dorp kunnen blijven wonen."

 • ChristenUnie: Geen van beide

  "Landelijke regels staan dit woningcorporatie(s) niet toe. De gemeente kan en mag hier niets aan veranderen. Dit kan dus helemaal niet."

 • S!N: Oneens

  "S!N is tegen het geven van voorrang aan groepen mensen. Er wordt per geval al goed gekeken naar hoe nodig iemand een sociale huurwoning heeft."

 • PvdA: Eens

  "De PvdA is voorstander van sociale samenhang. Wij willen dat mensen elkaar bijstaan. Daarbij past dat mensen die in een dorp geworteld zijn daar ook kunnen blijven wonen."

 • VVD: Oneens

  "De VVD gaat uit van het principe dat iedereen gelijke kansen heeft op een woning. Woningbouw in de kleinere kernen is een belangrijk aandachtspunt."

 • Waddenpartij: Eens

  "Wanneer in het geboortedorp blijven wonen een wens is, moet de gemeente dit kunnen regelen. Naast voorrang op een sociale huurwoning is dan ook het op peil houden van voorzieningen in de dorpen van groot belang: goede kinderopvang en goed basisonderwijs, maar ook uitgaansmogelijkheden, goede sport-, muziek- en cultuurverenigingen, etc. En, niet te vergeten: werkgelegenheid. "

 • ELP-NEF: Eens

  "Zo hou je volgens ons de dorpen leefbaar."

 • Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân: Eens

  "Dit bevordert de samenhang in het dorp."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

20. Promotiecampagne Extra belangrijk

De gemeente moet geld steken in een promotiecampagne voor Noardeast-Fryslân als aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven.

 • Uw mening:
 • CDA: Eens

  "De economie in Noardeast-Fryslân is de ruggengraat van onze samenleving. Onze familiebedrijven, het MKB, de landbouwers, startende ondernemers en grote bedrijven. Het CDA wil het ondernemen makkelijker en aantrekkelijker maken want dat zorgt voor werk in onze gemeente. Een goed vestigingsklimaat en goede en gerichte promotie horen daar bij. "

 • FNP: Eens

  "FNP is voorstander van het stimuleren van de economische ontwikkeling in eigen regio. "

 • ChristenUnie: Eens

  "De gemeente zal samen met inwoners en bedrijven het gebied steeds positief op de kaart moeten zetten voor versterking van de leefbaarheid. Doelgerichte promotie is daarbij een goed middel."

 • S!N: Eens

  "S!N is voorstander van de oprichting van een Economisch Platform i.s.m. ondernemers om de werkgelegenheid in de gemeente te verbeteren."

 • PvdA: Eens

  "De PvdA wil op alle mogelijke manieren proberen de lokale werkgelegenheid te vergroten. Daarbij past een campagne om onze regio onder de aandacht te brengen bij mogelijke investeerders."

 • VVD: Eens

  "De aantrekkelijkheid van onze gemeente moeten we uit blijven dragen. De 'bêst genôch'-mentaliteit. "

 • Waddenpartij: Oneens

  "Dit soort ongerichte acties zijn onverstandig en geldverslindend. Er moet energie (en geld) gestoken worden in het aantrekken van precies die bedrijvigheid die past bij wat de Waddenpartij wil in Noardeast-Fryslân: kleinschalige bedrijven en kennisindustrie binnen de bestaande bebouwde kommen."

 • ELP-NEF: Oneens

  "Ondernemers kunnen prima zelf hun bedrijven promoten. Gemeente heeft geen specialisten om dit uit te voeren en zal daar dan ook vaak externe bureaus voor inhuren met hoge kosten tot gevolg."

 • Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân: Eens

  "We koesteren bestaande bedrijven. Daarnaast creëren we graag ruimte voor nieuwe bedrijven die passen in onze omgeving."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

21. Lantaarnpalen Extra belangrijk

De gemeente moet zo veel mogelijk lantaarnpalen weghalen.

 • Uw mening:
 • CDA: Oneens

  "Het CDA wil dat de inwoners van onze gemeente veilig over straat kunnen. Goede verlichting in de straat helpt daarbij. Lantaarnpalen moeten we dus niet weghalen. En als ze aan vervanging toe zijn, is het CDA voorstander van straatverlichting op zonne-energie. "

 • FNP: Oneens

  "FNP is van mening dat duisternis een kwaliteitsaspect is in Noardeast-Fryslân. De veiligheid mag echter nooit in het geding komen."

 • ChristenUnie: Eens

  "Maar wel met een zorgvuldige balans tussen veiligheid en minder lichtuitstraling en met draagvlak in de omgeving"

 • S!N: Eens

  "Om de verstoring van de natuur in de nacht tegen te gaan, zouden zoveel mogelijk lantaarnpalen weggehaald moeten worden. Waar de veiligheid in het geding is, zouden meer lantaarnpalen geplaatst kunnen worden."

 • PvdA: Oneens

  "Goed verlichte wegen en wijken bieden de bewoners van onze dorpen veiligheid. De bestaande verlichting moet dus zeker niet verminderd worden. Wel moet er gewerkt worden met zuiniger vormen. Te denken valt aan LED-lampen en slimme palen die alleen branden als er mensen in de buurt zijn."

 • VVD: Oneens

  "De VVD streeft naar LED verlichting en slimme lantaarnpalen met minder lichtvervuiling. Sociale veiligheid is een groot goed voor de VVD."

 • Waddenpartij: Geen van beide

  "De Waddenpartij ziet liever geen lichtvervuiling. Maar de Waddenpartij is tegen symboolpolitiek. Er zijn prima oplossingen (te verzinnen) die zorgen voor voldoende licht zodat fietsen veilig blijft en de schaarse duisternis beschermd is. Het is beter scherp te zijn op andere bronnen van lichtvervuiling dan lantaarnpalen."

 • ELP-NEF: Oneens

  "Veiligheid op en rond wegen vinden wij van ELP-NEF erg belangrijk. Op de juiste plekken goede verlichting draagt daar aan bij."

 • Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân: Oneens

  "Géén lantaarnpalen weghalen maar de verlichting aanpassen (slimme verlichting). Veiligheid boven alles!"

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

22. Zorghuis Extra belangrijk

De gemeente moet regelen dat in elk dorp een ‘zorghuis’ komt waar ouderen kunnen wonen, zorg kunnen krijgen en elkaar kunnen ontmoeten.

 • Uw mening:
 • CDA: Eens

  "Het CDA is voor kleinschalige zorghuizen waarbij wonen, ontmoeting en zorg gecombineerd worden. Voor hen die nog vitaal zijn en voor mensen die zorg behoeven. Dit versterkt het mienskipsgevoel."

 • FNP: Oneens

  "FNP is van mening dat ouderen met de juiste zorg zelfstandig in de dorpen moeten kunnen blijven wonen. Elk dorp heeft een eigen wijkzuster. "

 • ChristenUnie: Eens

  "Een ontmoetingsplek voor ouderen is in ieder dorp nodig, bijvoorbeeld in een dorpshuis of kerkelijk gebouw. "

 • S!N: Oneens

  "Niet in elk dorp is er behoefde aan een dergelijk ‘zorghuis’. S!N vindt wel dat op de dorpen een volwaardig en gedifferentieerd zorgaanbod voor ouderen moet blijven bestaan."

 • PvdA: Eens

  "De PvdA is er groot voorstander van dat mensen zo lang mogelijk in de eigen omgeving kunnen blijven wonen. Daarbij past een 'zorghuis' in het dorp voor als er niet meer zelfstandig kan worden gewoond."

 • VVD: Oneens

  "Ouderen moeten fijn kunnen wonen in de dorpen. Het is echter niet aan de gemeente om zorghuizen te regelen. Beschikbaarheid van levensbestendige woningen is met name een opgave van thuis wonen."

 • Waddenpartij: Oneens

  "De gemeente moet zoveel mogelijk inspelen op de zorgwensen van elk dorp afzonderlijk. Er zal niet in íeder dorp behoefte zijn aan een 'zorghuis'. Vaak is zelfstandig kunnen reizen van dorp naar 'zorghuis' van groot belang. Zorgen voor een goed en veilig fietspadennetwerk tussen de 52 dorpen is dan ook van groot belang."

 • ELP-NEF: Eens

  "Voor de zieken en ouderen en vooral voor de mensen die zelfstandig willen en kunnen wonen, wil de ELP-NEF met derden en scholen een digitaal netwerk opzetten om volledig met deze ouderen te kunnen blijven communiceren. Voor al deze zaken zal het ook van groot belang zijn dat de daarvoor geëigende scholen participeren in het hele zorgstelsel voor Noardeast-Fryslân."

 • Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân: Geen van beide

  "Dit is niet haalbaar, zowel op financieel als op kwalitatief gebied. Het clusteren van woon/zorg locaties verdient onze voorkeur."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

23. Windmolens Extra belangrijk

In Noardeast-Fryslân moeten meer windmolens komen.

 • Uw mening:
 • CDA: Oneens

  "Het CDA staat voor duurzame energie, maar we willen geen (grootschalige) windparken op land. Als deze er moeten komen, dan op zee. Wél wil het CDA dorpsmolens en molens bij boerderijen toestaan. Deze moeten landschappelijk inpasbaar zijn en draagvlak hebben in de dorpen. De opbrengsten moeten ten goede komen aan de leefbaarheid van het gebied."

 • FNP: Oneens

  "FNP wil geen nieuwe windmolens in het open landschap, er zijn voldoende alternatieven. "

 • ChristenUnie: Eens

  "Fraaie kleine moderne windturbines zijn voor lokale duurzame dorpscoöperaties en ook boeren van belang, omdat de zon niet altijd schijnt en zonnepanelen een deel van de duurzame oplossing zijn."

 • S!N: Oneens

  "Als groene partij steunen wij kleine en grote projecten voor de opwekking van duurzame energie. Windenergie moet daarbij zeker niet vergeten worden, maar grote windturbines zien wij liever op zee en niet in ons open landschap."

 • PvdA: Oneens

  "Wij denken dat er betere, minder overlast gevende, manieren zijn om alternatieve energie op te wekken."

 • VVD: Oneens

  "Grote windturbines kunnen beter op zee geplaatst worden. We staan open voor duurzame alternatieven."

 • Waddenpartij: Oneens

  "Hoewel de Waddenpartij voor alternatieve energie is, zijn windmolens in haar ogen een grote aantasting van het ruimtelijk karakter van het waddengebied. De gemeente moet zich inzetten voor andere vormen van schone alternatieve energieopwekking. Energie opwekken met fossiele brandstof vervangen door 'nucleaire energie' is onnodig en onaanvaardbaar risicovol. De gemeente moet niet meewerken aan dit soort ideeën. "

 • ELP-NEF: Oneens

  "ELP-NEF is tegen windmolens op land. Er zijn voldoende alternatieven die zonder deze nadelen (en subsidies) rendabel te maken zijn! Denk bijvoorbeeld eens aan de inzet van aardwarmte, alleen op daken zonnepanelen en of de bouw van een Thoriumcentrale op bijvoorbeeld het Nobel-terrein in de Kollumerwaard. ELP-NEF streeft naar een niet weersafhankelijke energieopwekking."

 • Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân: Geen van beide

  "We zijn voorstander van dorpsmolens waarbij de opbrengst ten goede komt aan het dorp en zijn inwoners. We zijn tegenstander van grote windmolenparken (mega windmolens) waarbij de opbrengst wegvloeit naar grote maatschappijen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

24. Scholen samen Extra belangrijk

Om het basisonderwijs in de dorpen te behouden, moet de gemeente openbare en bijzondere scholen zoveel mogelijk in één gebouw onderbrengen.

 • Uw mening:
 • CDA: Eens

  "Het CDA hecht aan Christelijk basisonderwijs, maar als een basisschool in een dorp niet zelfstandig verder kan (omdat er te weinig leerlingen zijn), kiest het CDA voor een samenlevingsschool zodat de identiteiten van de scholen behouden kunnen blijven. "

 • FNP: Eens

  "FNP is voorstander voor goed onderwijs. Mocht sluiting dreigen voor basisscholen door een terugloop van leerlingen, dan zal ingezet moeten worden op samenwerkingsscholen om spreiding en kwaliteit te kunnen behouden."

 • ChristenUnie: Oneens

  "Dit is lokaal maatwerk met lokaal draagvlak als uitgangspunt. Dit moet de gemeente niet van bovenaf willen opleggen. Wel openstaan voor deze mogelijkheid."

 • S!N: Eens

  "Kinderen moeten, ondanks de afname van het aantal leerlingen, op zo kort mogelijke afstand van huis onderwijs kunnen blijven volgen. Eventueel wil S!N scholen in de grote kernen samenvoegen om de kleine scholen op de dorpen open te kunnen houden."

 • PvdA: Eens

  "Wij vinden dat er niet nog meer basisscholen uit dorpen moeten verdwijnen. Maar daar waar er meerdere scholen in een dorp zijn, moet er samengewerkt worden om het onderwijs in het dorp te behouden."

 • VVD: Eens

  "De VVD is voorstander van brede scholen. School is belangrijk voor de mienskipszin en heeft vaak een centrale rol binnen een dorp."

 • Waddenpartij: Geen van beide

  "Dit is sterk situatie- en dus dorpsafhankelijk. Waar dat in het ene dorp niet anders kan (al het basisonderwijs in één gebouw), bestaat er in een ander dorp geen noodzaak."

 • ELP-NEF: Eens

  "ELP-NEF wil zo snel mogelijk een huisvestingsplan scholen in de nieuwe gemeente met alle aspecten daarbij. Genoeg aanbod, bereikbaarheid, kwaliteit van gebouwen en leerstof. Ook in de dorpen daar waar mogelijk de school behouden."

 • Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân: Eens

  "Het betekent het behoud van het onderwijs op de dorpen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

25. Landbouwgrond Extra belangrijk

De gemeente moet tegengaan dat landbouwgrond in Noardeast-Fryslân wordt omgezet in natuur.

 • Uw mening:
 • CDA: Eens

  "In elke geval moet er een zorgvuldige afweging plaats vinden in het onomkeerbaar ingrijpen in het landschap."

 • FNP: Oneens

  "FNP streeft naar meer harmonie tussen landbouw, natuur en landschap, dat wil zeggen naar een natuur-inclusieve landbouw en biodiversiteit."

 • ChristenUnie: Geen van beide

  "Als er al sprake zou zijn van een natuuropgave, dan kan een boer daar alleen op vrijwillige basis grondeigendom voor beschikbaar stellen. "

 • S!N: Oneens

  "Natuurgebieden zijn juist erg belangrijk voor het stimuleren van de rijkdom aan planten, dieren en insecten. Die biodiversiteit staat op dit moment erg onder druk."

 • PvdA: Oneens

  "Wij zijn groot voorstander van bio-diversiteit. Dus moet er meer ruimte komen voor andere gewassen, voor insecten en voor de natuur in het algemeen. Dit mag niet ten koste gaan van de boeren, die voor hun inkomen afhankelijk zijn van die gronden."

 • VVD: Geen van beide

  "Op basis van vrijwilligheid mag de agrariër dat zelf bepalen."

 • Waddenpartij: Oneens

  "De Waddenpartij is voor uitbreiding van natuurgebieden. De gemeente moet onderzoeken hoe langs de Waddenzee een strook van 7 km omgezet kan worden naar een gebied waar de natuur op de eerste plaats komt. Dit hoeft geen natuurgebied in de klassieke zin te zijn, combinatie met extensief gebruik is goed voorstelbaar. Het waddengebied moet een ecosysteem worden waar èn mensen èn dieren optimaal kunnen leven en van het leven genieten."

 • ELP-NEF: Oneens

  "ELP-NEF wil boeren hier in eerste instantie een eigen stem in geven. Wil een boer verkopen, dan hebben wij er - mits het in te passen is in de omgeving - geen problemen mee. ELP-NEF zal nooit meewerken aan gedwongen omzetting. Als het binnen de wettelijke kaders past is het ook moeilijk tegen te houden."

 • Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân: Oneens

  "Indien een boer/organisatie landbouwgrond wil omzetten in natuur moet dat mogelijk zijn."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

26. Referendum Extra belangrijk

De gemeente moet bij grote beslissingen een referendum organiseren.

 • Uw mening:
 • CDA: Oneens

  "Het CDA is geen voorstander van referenda. Het vergroot en verscherpt de tegenstellingen in de samenleving in plaats van dat er draagvlak komt voor een voorstel. Het organiseren van referenda kost bovendien veel gemeenschapsgeld. En dat geld steekt het CDA liever in goede ouderenzorg, goed onderwijs en in een sterk mienskip. "

 • FNP: Eens

  "FNP vindt dat de macht over de overheid van het volk is. Het openbaar bestuur moet de mensen zo veel mogelijk betrekken bij het openbare bestuur."

 • ChristenUnie: Oneens

  "De gemeente moet de burgers in het voortraject stimuleren inbreng te leveren en daarover het gesprek aan te gaan. Ook de gemeenteraad moet daarbij steeds op tijd contact leggen met groepen burgers. Een open verkenningstraject is de basis voor een zorgvuldig besluitvormingsproces in een later stadium met ruimte voor uitwisseling van standpunten."

 • S!N: Oneens

  "De wettelijke basis voor een referendum ontbreekt. S!N vindt wel dat de communicatie richting inwoners moet worden verbeterd en dat er meer moet worden ingezet op de inspraak van burgers."

 • PvdA: Eens

  "Wij vinden het zeer belangrijk dat bij ingrijpende beslissingen de bewoners hun mening kunnen geven. Daarbij is een referendum een goed middel."

 • VVD: Oneens

  "Volksvertegenwoordigers worden een keer per vier jaar gekozen. Uit onderzoek blijkt dat referenda de democratie vertragen."

 • Waddenpartij: Oneens

  "Grote beslissingen vergen brede kennis van het onderwerp. Om een afgewogen oordeel te kunnen geven over alle aspecten (financiële aspecten, impact, milieu, wet- en regelgeving etc.) is specialistische kennis noodzakelijk. Bij een kleine, lokale beslissing kan een volksraadpleging wel een goed beleidsinstrument zijn."

 • ELP-NEF: Eens

  "Absoluut, wij van ELP-NEF vinden dat de inwoners de mogelijkheid moeten hebben hun stem te laten horen middels een bindend referendum."

 • Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân: Eens

  "Om de burger meer bij de politiek te betrekken, kan dit wel een optie zijn."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

27. OZB Extra belangrijk

De gemeente moet dorpshuizen vrijstellen van onroerendezaakbelasting (OZB).

 • Uw mening:
 • CDA: Eens

  "Dorpshuizen zijn dé ontmoetingsplekken in de dorpen. Zie bieden onderdak aan het verenigingsleven en aan vele voorzieningen. Omdat dorpshuizen bestaan dankzij de inzet van vrijwilligers, moeten we onze dorpshuizen belonen in plaats van belasten. Daarom wil het CDA de OZB op de dorpshuizen afschaffen. "

 • FNP: Eens

  "FNP is van mening dat dorpshuizen maatschappelijke voorzieningen zijn en daarom vrijgesteld moeten worden van OZB."

 • ChristenUnie: Eens

  "Voor het in stand houden van de leefbaarheid in de dorpen zijn vitale dorpshuizen van belang. Een OZB-heffing kan het voorbestaan van een dorpshuis bedreigen."

 • S!N: Eens

  "S!N wil dorpshuizen steunen bij renovatie en plannen voor verduurzaming. Ook vinden wij dat dorpshuizen geen OZB hoeven te betalen, zoals nu wel het geval is."

 • PvdA: Eens

  "Dorpshuizen vormen het hart van de dorpen. Zij bieden de inwoners een ontmoetingsplek. Vrijstelling van OZB maakt het de besturen van de dorpshuizen makkelijker deze open te houden."

 • VVD: Eens

  "Voorzieningen staan onderdruk, dorpshuizen zijn belangrijke centra om elkaar te ontmoeten en gezamenlijke activiteiten te ontplooien. Dorpshuizen zijn eigendom van de gemeenschap en kunnen dus vrijgesteld worden van onroerendezaakbelasting."

 • Waddenpartij: Eens

  "Dorpshuizen zijn dikwijls 'verbindend' in een dorp. De Waddenpartij wil dit stimuleren en dorpshuizen vrijstellen van onroerendezaakbelasting is een goed plan. Evenals het op peil houden van voorzieningen: goede kinderopvang en goed basisonderwijs, maar ook uitgaansmogelijkheden, goede sport-, muziek- en cultuurverenigingen, etc. En, niet te vergeten: werkgelegenheid. "

 • ELP-NEF: Oneens

  "De OZB zit verwerkt in de gemeentelijke subsidies richting dorpshuizen. Vrijstelling van OZB voor dorpshuizen en of MFC is niet nodig. De vrijstelling mag van ELP-NEF ook nooit leiden tot concurrentievervalsing richting snackbar, café en/of restaurant of welke andere commerciële instelling dan ook. "

 • Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân: Oneens

  "Een dorpshuis dat marktconforme prijzen hanteert is geen concurrent van de plaatselijke horeca. Bij een niet sluitende exploitatie is er altijd de mogelijkheid om maatwerk te regelen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

28. Boerenbedrijf Extra belangrijk

De gemeente moet boeren altijd toestaan om bij hun boerenbedrijf bijvoorbeeld een winkel of een camping te openen.

 • Uw mening:
 • CDA: Oneens

  "Niet altijd! Wel ruimte voor groei en nevenactiviteiten voor boeren. Met bijvoorbeeld boerenwinkels en streekmarkten voor streek- en fairtrade producten."

 • FNP: Oneens

  "FNP is voorstander voor nevenactiviteiten van boerenbedrijven die aansluiten bij de hoofdbedrijfsvoering. 'Altijd' is een te breed begrip."

 • ChristenUnie: Eens

  "Vanzelfsprekend zal een minicamping net als een boerderijwinkel zorgvuldig ingepast moeten zijn in de omgeving met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit."

 • S!N: Oneens

  "S!N is positief over nevenactiviteiten voor boeren, maar ‘altijd toestaan’ gaat ons te ver. Er moeten niet te veel winkels en campings bij boerenbedrijven komen."

 • PvdA: Eens

  "Bij de vaststelling of wijziging van bestemmingsplannen moet hier rekening mee worden gehouden. "

 • VVD: Eens

  "In het kader van vrij ondernemerschap vindt de VVD dat dit moet kunnen. Landschappelijke inpassing is natuurlijk van toepassing."

 • Waddenpartij: Eens

  "Schone bedrijvigheid en 'duurzaam toerisme' die er op gericht zijn meer mensen van het waddengebied te laten genieten, daar is de Waddenpartij helemaal voor. Lokaal boodschappen doen is verstandig. Bovendien is het belangrijk dat boeren kansen krijgen hun onderneming te ontwikkelen weg van het huidige model van steeds intensievere landbouw en veeteelt."

 • ELP-NEF: Eens

  "Boeren zijn ondernemers en moeten dan ook net als alle ondernemers de ruimte krijgen om te ondernemen."

 • Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân: Eens

  "Dit geeft de ondernemer de kans om een aanvulling op het inkomen te genereren. Het brengt diversiteit, het bevordert toerisme en betekent een promotie van de streek."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

29. Gaswinning Extra belangrijk

De gemeente moet haar medewerking aan de gaswinning stoppen, ook als het Rijk dan het extra geld voor welzijn, cultuur en sport weer intrekt.

 • Uw mening:
 • CDA: Oneens

  "Het CDA is tegen gaswinning. Helaas is de gemeente geen baas over eigen grond. Het Rijk beslist of er hier geboord mag worden. Als de gemeente niet meewerkt, gaat het Rijk (NAM) rustig door met gaswinning, maar dan zónder betrokkenheid van inwoners en zonder geld voor het gebied. Het CDA wil daarom dat de gemeente wél aan tafel zit en de inwoners erbij betrekt in plaats van weg te lopen en met lege handen te staan."

 • FNP: Eens

  "FNP laat zich niet chanteren."

 • ChristenUnie: Eens

  "Zolang harde garanties voor veiligheid en schadevergoeding ontbreken moeten we inzetten op stopzetten van gaswinning. Omgekeerde bewijslast is van groot belang. Pas wanneer de veiligheid en ook de leefbaarheid gegarandeerd is, kan gaswinning lokaal weer bespreekbaar worden. Negatieve effecten moeten in dat geval voor de lange termijn met forse inzet gecompenseerd worden. Toekomstperspectief voor komende generaties moet dan vooraf geregeld zijn bij bestaande en nieuwe winningsplannen."

 • S!N: Eens

  "Wij zijn mordicus tegen de plannen voor gaswinning bij Ternaard die voor een groot deel onder onze kwetsbare Waddenzee plaats zullen vinden. Wij zijn ook tegen het omgevingsproces voor de gaswinning bij Ternaard dat bedoeld is om geld te slaan uit de gaswinning, omdat je daarmee feitelijk al ‘ja’ zegt tegen de gaswinning."

 • PvdA: Eens

  "Wij willen in Noardeast-Fryslân geen Groningse toestanden. Wij zijn voorstander van de bescherming van onze regio en het waddengebied. Daarbij past gaswinning niet. Ook niet als we daar extra geld voor zouden krijgen."

 • VVD: Geen van beide

  "Het Rijk en de NAM zijn verantwoordelijk voor de gaswinning. De VVD vindt dat er een evenwicht moet zijn tussen de baten en lasten. Een goede schaderegeling en omgekeerde bewijslast. "

 • Waddenpartij: Eens

  "Geen nieuwe gaswinning (bij Ternaard), onmiddellijk stoppen met fracken (bij Blija) en bestaande vergunningen voor winning terugdraaien (bij Moddergat en Anjum). De gemeente moet zich vol inzetten om dat te bereiken. Dat gaat verder dan stoppen met medewerking, de gemeente moet actief gaan onderzoeken welke mogelijkheden zij heeft gaswinning tegen te gaan. De subsidies van de NAM voorkomen niet dat de Waddenzee verdrinkt. "

 • ELP-NEF: Oneens

  "Stoppen, starten of minderen van gaswinning wordt bepaald door het Rijk."

 • Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân: Geen van beide

  "De gemeente heeft hier geen zeggenschap in. Mocht de overheid alsnog besluiten tot gaswinning, dan moet de gemeente haar uiterste best doen om tot een goede schaderegeling te komen. Daarnaast moet er in samenwerking met de overheid voor zorg worden gedragen dat Noardeast-Fryslân als eerste gemeente in Nederland gasloos wordt."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat